Financiën

← terug

Kerkbijdrage

Iedereen is vrij om zelf de hoogte van zijn of haar kerkbijdrage te bepalen. De richtlijn van het bisdom Roermond geeft voor 2018 een bedrag aan van minimaal € 110,00 per jaar. Uiteraard is een hoger bedrag meer dan welkom. Willen wij alle plannen kunnen realiseren is meer kerkbijdrage zelfs hard nodig.

U kunt uw kerkbijdrage aftrekken van de belasting. Onze parochie is als onderdeel van de rooms-katholieke kerk een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Het RSIN nummer is 824125344. Als u een periodieke gift geeft, voor de duur van 5 jaar, dan kunt u dit bedrag volledig aftrekken van de belasting. U hoeft dan geen rekening te houden met de drempel van 1 procent van het verzamelinkomen.

Tarieven voor vieringen 2018

In het algemeen worden in onze parochie de adviestarieven van het bisdom gevolgd. Voor 2018 zijn dat de volgende bedragen:

Intentie: € 27,50
Gestichte jaardienst:
5 jaar € 137,50
10 jaar € 275,00
20 jaar € 550,00
Huwelijksviering € 440,00
Uitvaartviering/herdenkingsdienst/afscheidsviering: € 440,00
Begeleiding naar crematorium/andere begraafplaats na voorafgaande kerkdienst: € 60,00
Jubileumviering (als extra viering) in overleg

Heeft men in de vier jaren voorafgaand aan de dag van de desbetreffende kerkdienst c.q. viering in het crematorium de minimumkerkbijdrage betaald, dan wordt dit bedrag niet in rekening gebracht. Was de bijdrage minder, dan wordt de totale bijdrage in mindering gebracht op het te betalen bedrag.

Hoe staan we ervoor?

Exploitatieoverzicht 2014 - 2016

2014 2015 2016

Kerkbijdragen 26.963 24.181 23.123
Collecten 7.427 7.177 6.973
Stipendia, huwelijken, uitvaarten 2.906 4.065 3.208
Opbrengsten gebouw 5.469 5.500 6.759
Kerk en kunst 0 0 815
Overige inkomsten 2.460 9.255 8.512
Totale inkomsten 45.225 50.178 49.389

Personeelslasten 19.461 19.518 16.931
Energielasten 10.958 5.789 4.997
Reservering groot onderhoud 0 5.250 6.000
Overige lasten kerkgebouw 4.196 6.009 3.885
Kosten eredienst 2.269 2.017 1.729
Parochieblad 1.536 2.431 1.937
Afdracht bisdom, dekenaat 6.478 7.985 7.086
Overige lasten 5.223 5.378 6.824
Totale lasten 50.121 54.377 49.389

Resultaat -4.896 -4.199 0

Toelichting bij jaarcijfers 2014-2016


Inkomsten

 • De kerkbijdragen zijn weer iets verminderd (met ruim € 1.000).
 • Hetzelfde geldt voor de collecten.
 • En ook voor stipendia, huwelijken en uitvaarten in vergelijking met 2015, maar niet ten opzichte van 2014. Deze post is echter altijd nogal onvoorspelbaar, omdat je tevoren niet weet hoeveel uitvaarten er zijn.
 • Er zijn meer inkomsten door gebruik van de kerk en de koffiekamer door derden (ruim € 1.000).
 • Nieuw in het overzicht is de opbrengst van de activiteiten van de commissie kerk en kunst: dat heeft in 2016 € 814,75 opgebracht. Dat is toch een mooi resultaat.
 • De overige inkomsten zijn giften die niet onder de kerkbijdragen vallen, zoals bijdragen voor pastoraal werk, kaarsengeld en de teruggave van de energiebelasting.

Uitgaven

 • De personeelslasten zijn lager dan de voorgaande jaren, niet omdat Eline minder salaris gekregen heeft, maar omdat we meer subsidie hebben ontvangen. Dat brengen we rechtstreeks in mindering van de salariskosten.
 • De energielasten zijn alweer omlaag gebracht, met dank aan de inspanningen van Dolf.
 • Het resultaat laat het toe over 2016 weer een bedrag voor groot onderhoud te reserveren, € 6.000 deze keer. Daarmee komt de voorziening voor groot onderhoud op bijna € 30.000.
 • De overige lasten kerkgebouw zijn verzekeringen en onderhoudskosten. Die zijn gedaald, vooral door lagere kosten voor onderhoud, en dat komt weer doordat hier alles door vrijwilligers wordt gedaan.
 • De kosten eredienst zijn gedaald. Dit zijn uitgaven voor versiering en boekjes voor de vieringen. Daar zijn we dus wat zuiniger mee geweest afgelopen jaar.
 • Het parochieblad heeft ook minder gekost dan in 2015. Dat komt ook wel doordat we in 2015 eenmalig een parochieblad met een gekleurde kaft hebben laten drukken; dat was nogal duur. Daarnaast hebben we enkele adverteerders gevonden. Weliswaar niet voor elke uitgave, maar toch wel voor enkele keren per jaar. Maar vaste adverteerders voor elke uitgave zijn welkom!
 • De afdracht aan het bisdom wordt berekend aan de hand van de inkomsten. Die van het dekenaat aan de hand van de uitgaven van het deke-naat, volgens een verdeelsleutel. Daar hebben we dus verder niet veel invloed op.
 • De overige lasten bestaan uit kosten voor diaconie, huishouding, administratie enz.

Resultaat

Dit alles leidt ertoe dat we in 2016 quitte hebben gespeeld. Daarbij moet wel aangetekend worden dat we dit alleen voor elkaar krijgen dankzij subsidies. Die worden echter steeds maar voor maximaal 3 jaar toegekend. Dat betekent dus dat de situatie zorgelijk blijft. Zeker nu we besloten hebben ook voor de komende jaren een diaconaal werker in dienst te houden. Aan de uitgavenkant valt niet veel meer te bezuinigen. Dus we zullen aan de inkomsten moeten werken!

Niet in het overzicht opgenomen zijn:

 • De collecten voor derden. Er is in 2016 gecollecteerd voor o.a. de Vastenactie en de MIVA. Dit wordt ook weer afgedragen, en heeft dus geen invloed op het resultaat.
 • De opbrengsten en uitgaven van de Wereldwinkel: de inkoop- en ver-koopprijs is in principe hetzelfde. Maar omdat mensen het te betalen bedrag wel eens naar boven afronden, is er in het afgelopen jaar toch een kleine winst geboekt van bijna € 20. Die is wel in het jaaroverzicht verwerkt.
 • Er is afgelopen jaar veel actie gevoerd voor een vluchtelingengezin dat op straat stond. Dat heeft in 2016 zo'n € 13.000,= opgebracht. Dat geld is gebruikt voor huisvesting en leefgeld voor het gezin. Inmiddels is bekend geworden dat het gezin een verblijfsvergunning krijgt. Het is dus niet voor niets geweest.
Kerkbalans

De Andreasparochie is een hechte gemeenschap van mensen die een verhaal te vertellen hebben. We willen klaarstaan voor de medemens, en dat komt terug in de verhalen die we samen leven en beleven. Dat verbindt ons met elkaar en met de parochie. Dit jaar willen wij tijdens de actie Kerkbalans naast de noodzakelijke kerkbijdrage dan ook aandacht geven aan verbinding.

Beloningsbeleid

De leden van het kerkbestuur ontvangen voor de uitoefening van hun functie geen beloning. Wel hebben zij recht op een vergoeding van redelijkerwijs door hun functie gemaakte onkosten. De beloning van pastorale beroepskrachten en overige medewerkers van parochies is geregeld in de diocesane regelingen.

Andreasparochie Palestinastraat 326 Heerlerbaan Heerlen