Financiën

← terug

Kerkbijdrage

Iedereen is vrij om zelf de hoogte van zijn of haar kerkbijdrage te bepalen. De richtlijn van het bisdom Roermond geeft voor 2018 een bedrag aan van minimaal € 110,00 per jaar. Uiteraard is een hoger bedrag meer dan welkom. Willen wij alle plannen kunnen realiseren is meer kerkbijdrage zelfs hard nodig.

U kunt uw kerkbijdrage aftrekken van de belasting. Onze parochie is als onderdeel van de rooms-katholieke kerk een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Het RSIN nummer is 824125344. Als u een periodieke gift geeft, voor de duur van 5 jaar, dan kunt u dit bedrag volledig aftrekken van de belasting. U hoeft dan geen rekening te houden met de drempel van 1 procent van het verzamelinkomen.

Tarieven voor vieringen 2018

In het algemeen worden in onze parochie de adviestarieven van het bisdom gevolgd. Voor 2018 zijn dat de volgende bedragen:

Intentie: € 27,50
Gestichte jaardienst:
5 jaar € 137,50
10 jaar € 275,00
20 jaar € 550,00
Huwelijksviering € 440,00
Uitvaartviering/herdenkingsdienst/afscheidsviering: € 440,00
Begeleiding naar crematorium/andere begraafplaats na voorafgaande kerkdienst: € 60,00
Jubileumviering (als extra viering) in overleg

Heeft men in de vier jaren voorafgaand aan de dag van de desbetreffende kerkdienst c.q. viering in het crematorium de minimumkerkbijdrage betaald, dan wordt dit bedrag niet in rekening gebracht. Was de bijdrage minder, dan wordt de totale bijdrage in mindering gebracht op het te betalen bedrag.

Hoe staan we ervoor?

Exploitatieoverzicht 2015 - 2017

2015 2016 2017

Kerkbijdragen 24.181 23.123 25.731
Collecten 7.177 6.973 9.462
Stipendia, huwelijken, uitvaarten 4.065 3.208 2.672
Opbrengsten gebouw 5.500 6.759 6.429
Overige inkomsten 9.255 8.511 6.678
Opbrengst veiling kerkbalans 1.892
Totale inkomsten 50.178 48.574 52.864

Personeelslasten 19.518 16.931 18.395
Energielasten 5.789 4.997 4.546
Reservering groot onderhoud 5.250 6.000 7.892
Overige lasten kerkgebouw 6.009 3.885 3.536
Kosten eredienst 2.017 1.729 1.299
Parochieblad 2.431 1.937 2.075
Afdracht bisdom, dekenaat 7.985 7.086 7.229
Overige lasten 5.378 6.009 7.865
Totale lasten 54.377 48.574 52.837

Resultaat -4.199 0 27

Toelichting

Zoals u kunt zien zijn de inkomsten gestegen. Wij danken iedereen die daar aan bijgedragen heeft.

De opbrengst van de veiling in januari is toegevoegd aan de reservering groot onderhoud. Die bedraagt nu € 37.582.

'Overige inkomsten' zijn o.a. bijdragen voor pastoraal werk en kaarsengeld.

De kosten voor het parochieblad zijn gestegen door teruglopende advertentie-inkomsten. Wij zoeken nieuwe adverteerders. Kent u iemand die zou willen adverteren, dan horen wij dat graag.

'Overige lasten' bestaan uit o.a. de kosten die werkgroepen maken en voor de huishouding en administratie.

De collecten voor derden hebben in 2017 in totaal € 2.633 opgebracht. Er is gecollecteerd voor o.a. Vastenactie, Nederlandse Missionarissen, Zonnebloem en MIVA.

De Wereldwinkel heeft in 2017 in totaal voor € 2.830 aan producten verkocht.

Beloningsbeleid

De leden van het kerkbestuur ontvangen voor de uitoefening van hun functie geen beloning. Wel hebben zij recht op een vergoeding van redelijkerwijs door hun functie gemaakte onkosten. De beloning van pastorale beroepskrachten en overige medewerkers van parochies is geregeld in de diocesane regelingen.

Andreasparochie Palestinastraat 326 Heerlerbaan Heerlen