Financiën

← terug

Kerkbijdrage

Iedereen is vrij om zelf de hoogte van zijn of haar kerkbijdrage te bepalen. De richtlijn van het bisdom Roermond geeft voor 2024 een bedrag aan van minimaal € 130,00 per jaar. Uiteraard is een hoger bedrag meer dan welkom. Willen wij alle plannen kunnen realiseren is meer kerkbijdrage zelfs hard nodig.

U kunt uw kerkbijdrage aftrekken van de belasting. Onze parochie is als onderdeel van de rooms-katholieke kerk een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Het RSIN nummer is 824125344. Als u een periodieke gift geeft, voor de duur van 5 jaar, dan kunt u dit bedrag volledig aftrekken van de belasting. U hoeft dan geen rekening te houden met de drempel van 1 procent van het verzamelinkomen.

Het bankrekeningnummer van de parochie NL21ABNA0577627325 t.n.v. Parochie H. Andreas

Tarieven voor vieringen 2024

In het algemeen worden in onze parochie de adviestarieven van het bisdom gevolgd. Voor 2024 zijn dat de volgende bedragen:

Intentie:
viering op zondag€ 30,00
viering op zaterdag € 15,00
Huwelijksviering€ 500,00
Uitvaartviering/herdenkingsdienst/afscheidsviering:€ 500,00
Begeleiding naar crematorium/andere begraafplaats na voorafgaande kerkdienst:€ 100,00
Viering in crematorium zonder voorafgaande kerkdienst:€ 500,00
Jubileumviering (als extra viering)€ 325,00

Heeft men in de vier jaren voorafgaand aan de dag van de desbetreffende kerkdienst c.q. viering in het crematorium de minimumkerkbijdrage betaald, dan wordt dit bedrag niet in rekening gebracht. Was de bijdrage minder, dan wordt de totale bijdrage in mindering gebracht op het te betalen bedrag.

Hoe staan we ervoor?

Exploitatieoverzicht 2020 - 2022

2020 2021 2022

Kerkbijdragen 22.202 21.777 20.654
Collecten 7.887 10.924 10.322
Stipendia, huwelijken, uitvaarten 2.895 2.274 1.472
Opbrengsten gebouw 5.269 5.924 5.409
Subsidies 13.239 4.406 5.859
Overige inkomsten 1.568 1.363 930
Extra giften o.a. i.v.m. corona 2.126 752 321
Totale inkomsten 55.186 47.420 44.967

Personeelslasten 38.467 39.554 39.629
Energielasten 4.160 4.680 4.254
Reservering groot onderhoud 0 0 0
Overige lasten kerkgebouw 3.770 3.253 3.474
Kosten eredienst 965 1.529 2.261
Parochieblad 2.841 3.282 3.999
Afdracht bisdom, dekenaat 7.496 7.392 7.392
Overige lasten 3.346 2.629 787
Totale lasten 61.045 62.319 61.796

Resultaat -5.859 -14.899 -16.829

Toelichting

'Overige inkomsten' zijn de opbrengsten van de Wereldwinkel en kaarsengeld.

'Overige lasten' bestaan o.a. uit kosten voor diaconie, huishouding en administratie.

De collecten voor derden hebben in 2022 € 1.391 opgebracht.

Het negatieve saldo wordt voor een deel gedekt door nog te ontvangen subsidies.

Voor groot onderhoud is per 1 januari 2023 € 42.854 gereserveerd.

Beloningsbeleid

De leden van het kerkbestuur ontvangen voor de uitoefening van hun functie geen beloning. Wel hebben zij recht op een vergoeding van redelijkerwijs door hun functie gemaakte onkosten. De beloning van pastorale beroepskrachten en overige medewerkers van parochies is geregeld in de diocesane regelingen.