Nieuws

← terug

Lourdesreis

Jeugdkring Chrisko heeft in overleg met parochies in Heerlen Zuid het plan opgevat om in september 2018 naar Lourdes te reizen met kapelaan Blom als geestelijk begeleider. We sluiten aan bij de Limburgse bede-vaart. De reis gebeurt per vliegtuig, vanaf vliegveld Beek. Er wordt een driesterren zorghotel gereserveerd. Voor mensen met een lichte zorgvraag gaan er verpleegkundigen mee. Ook als u een zwaardere zorgvraag heeft, kunt u meegaan. U verblijft dan in het accueil op het heiligdom en wordt telkens opgehaald om aan te sluiten bij de groep.

Op zondag 22 april is er aansluitend aan de mis van 11.15 uur in de Josephkerk Heerlerbaan een informatiebijeenkomst over deze Lourdesreis. Voor meer informatie over de reis en aanmelding voor de informatiebijeenkomst kunt u contact opnemen met: secretariaat jeugdkring Chrisko, secretariaat@jeugdkringchrisko.nl, 06 - 21 89 18 59.

Streven naar een rechtvaardige orde

Café Mondiaal, 50ste aflevering

Donderdag 3 mei, aanvang 19.30 uur.

Café Pelt, Pancratiusplein 48, Heerlen-centrum

Bij deze jubileumeditie van Café Mondiaal kijken we terug en vooruit. Centraal staat het streven naar een rechtvaardige wereldorde sinds 1945. We doen dit aan de hand van een essay van voormalig minister van ontwikkelingssamenwerking Jan Pronk. Aan de orde komen onder andere het Handvest van de Verenigde Naties uit 1945, de drie 'ontwikkelingsdecennia' van de jaren 60 tot de jaren 80, de plannen voor een 'Nieuwe Internationale Economische Orde' uit 1975, de top van Rio de Janeiro met de Agenda 21 in 1992, plus de Millenniumdeclaratie en de Millenniumdoelen van 2000 en tenslotte de Duurzame Ontwikkelingsdoelen, beide van de Verenigde Naties.

Het is een geschiedenis met hoogte- en dieptepunten. Rens Trimp zal iets vertellen over hoe de denkbeelden over een rechtvaardige orde in de tijd veranderden. In de discussie willen we vooral ingaan op hoe we in de toekomst ons streven naar een rechtvaardige orde vorm kunnen geven.

Oecumenisch herdenken op 4 mei

Het is al een aantal jaren traditie dat in Heerlen op 4 mei, voorafgaande aan de bijeenkomst in het Gemeentehuis en de Stille Tocht naar de Akerstraat, een oecumenisch samenzijn wordt georganiseerd, afwisselend in de Kerk aan het Tempsplein en de Pancratiuskerk, onder auspiciën van de Raad van Kerken Parkstad.

Dit jaar gebeurt dit voor de 10e keer. En iedereen wordt van harte uitgenodigd om naar de Pancratiuskerk te komen. Deze sobere viering begint dit jaar al om 17.45 uur (!), aangezien de herdenking in het gemeentehuis om 18.30 uur zal beginnen.

Ds. Sophie Bloemert zal namens de Protestantse Gemeente te Heerlen een korte overweging uitspreken. Daarbij staat het landelijke thema VERZET, toegespitst op de vraag 'Wat zou jij doen?', centraal. Deken Hans Bouman is voorganger namens de Rooms-Katholieke Kerk. Organist Jo Louppen speelt enkele solo-orgelstukken en begeleidt de samenzang. Aansluitend op deze viering wandelt de groep gezamenlijk vanaf het Pancratiusplein naar het Gemeentehuis.

Tijdens de plechtigheid bij de Gedachteniskapel in de Akerstraat rond 20.00 uur zullen ook namens de kerken bloemen worden gelegd.

U en jullie zijn allen van harte welkom. Immers:

"Wie het verleden niet eert verliest de toekomst.

Wie zijn wortels vernietigt, kan niet groeien."

(F. Hundertwasser)

Communie 2018

Op donderdag 10 mei, Hemelvaartsdag, zullen 6 kinderen hun eerste heilige communie doen. De communicanten heten: Bryan van Meel, Liam Senden, Alexander Splinter, Daan Vluggen, Keanu Westra en Raf Wilders. Zij hebben zich al aan de parochianen voorgesteld en hun foto’s hangen aan de muur. Op 10 mei om 12.00 uur is de feestelijke communieviering, waarin we zullen bidden en zingen rond het verhaal van de vijf broden en twee vissen. Zo leren we hoe breken en delen niet armer maakt, maar juist rijker.

Ook de Koninklijke Harmonie Heerlen draagt bij aan deze eucharistieviering. Wij wensen alle communicanten en hun ouders en familie van harte proficiat met deze belangrijke stap en een heel fijn feest.

Namens de hele gemeenschap: Ineke, Bianca en Nan

Documentaire Onderkomen

Op 14 mei 2018 vertonen Heerlen Mondiaal, Stichting 4 en 5 mei Heerlen, Filmhuis De Spiegel, Stichting Vlot/Vlotteam en de Amnesty International groep Parkstad samen de documentaire ONDERKOMEN in Filmhuis De Spiegel, Bongerd 18, Heerlen.

Deze documentaire van eigen bodem laat het werk van de Heerlense Stichting Vlot, nu Vlotteam, zien en opent de ogen voor mensenrechten. Het verhaal in deze documentaire van Jacqueline van Vugt gaat over 3 jongens Ghullam, Keiber en Noori, die toen zij minderjarig waren, zonder ouders, van Afghanistan naar Nederland vluchtten.

Inmiddels zijn ze al jaren in afwachting van een verblijfsstatus en wonen ze in een vervallen sloopflat vlak bij Maastricht. Drie gepensioneerde Maastrichtenaren, allemaal als vrijwilliger werkzaam bij Stichting Vlot, trekken zich het lot van de jongens aan, helpen ze met aanvragen bij de IND en geven hulp in de vorm van advies, afleiding en dagelijkse boodschappen.

Als alleenstaande minderjarige vreemdelingen kregen Ghullam, Keiber en Noori een speciale (amv-)status maar deze is inmiddels verlopen. Voor de jongens is er weinig zicht op een verblijfsvergunning in Nederland en ze mogen niet werken of studeren. Dus vullen ze hun tijd met wachten, sporten en rappen. Het betreft een hartverwarmende documentaire waarin de verledens van de drie jongens worden verbeeld middels mooie animaties, gemaakt door studenten van de HAN. De Nederlandse hoofdpersonen zijn Huub Keybets, werkzaam bij vluchtelingenwerk Maastricht en bij Vlot/Vlotteam, Pol Verhelle en zijn vrouw Monique.

Onderkomen is geselecteerd voor de competitie Dutch Movies Matter en maakt deel uit van themaprogramma’s Movies That Matter On Tour en Amnesty Selection.

Het programma ziet er als volgt uit:

19.30 – 20.00 Inloop bij Filmhuis de Spiegel,

20.00 – 20.15 Welkom en inleiding door Dick Gebuys

20.15 – 21.15 Documentaire Onderkomen

21.15 – 21.30 Gelegenheid tot het stellen van vragen aan mensen van het Vlotteam

Soep met inhoud

Elke derde donderdag van de maand biedt de Andreaskerk parochianen en wijkbewoners de gelegenheid om elkaar te ontmoeten onder het genot van een kop soep. De eerstvolgende keer is op donderdag 17 mei, van 12.00 tot 14.00 uur.

Hier kunt u er even een uurtje tussen uit zijn en mensen uit de wijk bij een gezellig samenzijn wat beter leren kennen. Tijdens de soep wordt er over van alles gesproken wat mensen op dat moment interesseert - van wat er in de buurt gebeurt tot en met de grote wereldpolitiek. U bent van harte welkom een kijkje te komen nemen en mee te eten en mee te praten.

Voor de soep vragen wij een bijdrage van 50 cent. U kunt u telefonisch aanmelden bij de gastvrouwen (045 541 33 81). Maar u mag ook aan-schuiven zonder u van te voren te hebben opgegeven.

Plaats van samenkomst: Sint Andreasparochie, Palestinastraat 326.

Film over de stichter van ATD Vierde wereld

Op donderdag 24 mei vertoont ATD Vierde Wereld de film Joseph de Rebel, van wanhoop tot verzet van Caroline Glorion. De film gaat over menselijke waardigheid en mensenrechten, de oorsprong van de werelddag van verzet tegen extreme armoede en sociale uitsluiting (elk jaar op 17 oktober). Het verhaal van de film speelt zich af rond 1960 in een sloppenwijk nabij Parijs. De film laat zien wat de personages drijft. We zien hun onderlinge tegenstellingen, hun gevoelens, hun hoop en hun lijden onder de meest erbarmelijke omstandigheden, die het gevolg zijn van sociale uitsluiting en armoede.

Plaats van de voorstelling: Andreasparochie, Palestinastraat 326. Tijdstip: 24 mei, 19.30 uur (inloop vanaf 19.00 uur). Entree: vrije gave. Voor meer info: zuid-limburg@atd-vierdewereld.nl of 045 5325092.

Expositie Sonja Schaaf

28 maart - 23 mei 2018

De Heerlerbaan bestaat 100 jaar en de Andreaskerk 40 jaar. Sonja Schaaf vindt het een grote eer om in het jubileumjaar in de Andreaskerk haar schilderijen te mogen exposeren, en dat dan ook nog in de tijd van Pasen, het hoogfeest van het katholieke geloof. Inmiddels woont zij 35 jaar op de Heerlerbaan. Zij voelde zich vanaf de eer-ste dag helemaal thuis in de gemeenschap van de Andreaskerk. De symbo-liek en architectuur van dit gebouw spreken haar enorm aan.

Sonja's interesse in de schilderkunst is in haar jonge jaren door haar vader aangewakkerd. Hij schilderde zelf ook heel verdienstelijk, getuige de vele schilderijen van hem die in particulier bezit, na zoveel jaren nog te bewonderen zijn.

Zelf heeft Sonja acht jaar les gehad aan de Vrije Academie en zich in verschillende schilderstijlen geprobeerd te bekwamen. Zij schrijft: "Ik hoor vaak dat mijn schilderijen kleurrijk en divers zijn. Mijn motto is een Chinees spreekwoord: 'Eén schilderij zegt meer dan duizend woorden'. Tenslotte vertelt het iedere toeschouwer een ander verhaal. Ik ben dan ook heel benieuwd wat mijn expositie bij jullie teweegbrengt."

Terugblik parochiedag 2018

Op zaterdag 24 maart kwamen zo'n 35 parochianen bij elkaar in de kerk om samen na te denken over de toekomst van de parochie. Een jaarlijks terugkerend belangrijk moment in ons parochieleven. De afgelopen jaren hebben mensen de bijeenkomsten als inspirerend ervaren, en dat was dit jaar niet anders. Anders was dit jaar wel dat Geert Bles er voor de eerste keer niet bij was. Onze Lieve Heer zorgde ervoor dat hij op het juiste ogenblik ziek werd zodat hij met eigen ogen kan zien dat de parochie zonder hem niet meteen als een zwalkend schip op de golven van de woelige zee gaat dobberen of - erger nog - stampen, maar ook zonder hem koers kan houden. Niet dat Geert daar van tevoren geen vertrouwen in had. Maar nu heeft hij vanuit zijn ziekbed uit de verte kunnen gadeslaan dat de parochie toch echt een vrijwilligerskerk is en dat ook ter harte neemt en waar maakt.

Gevolg was wel dat Geert Bles niet zelf kon vertellen dat hij in de loop van dit jaar wat stapjes terug gaat doen in zijn vele activiteiten binnen de paro-chie. Hij gaat het wat kalmer aan doen en trekt zich terug uit de werkgroepen die in onze kerk actief zijn. Hij blijft wel de eucharistievieringen om de andere week verzorgen en op verzoek beschikbaar voor andere diensten en vieringen waarvoor een priester nodig is. Uiteraard blijft hij ook betrokken parochiaan en gaat hij voor de parochie niet verloren als inspiratiebron voor de toekomst. Maar Geerts stapje terug is desondanks voor de parochie een kleine stap 'vooruit' naar een toekomst die er anders uit zal zien dan nu.

Math Gulpers en ondergetekende hielden een inleiding met de bedoeling om daarna in groepjes uit elkaar te gaan om over twee thema's na te denken. Er werden vijf praatgroepen geformeerd waarin de vraag aan de orde kwam of de Andreas aan duurzaamheid moet gaan doen en een groene kerk moet worden. Dit in het licht van de encycliek Laudato Si' van paus Franciscus die het afgelopen jaar in de parochie is besproken. Barmhartigheid, aldus de paus, gaat niet alleen over kwetsbare mensen en mensen in nood maar ook over de geteisterde en gekwelde schepping die ons door God is toevertrouwd maar waarmee we niet om gaan zoals door God bedoeld. De kerk heeft hier een taak en verantwoordelijkheid. Wil de Andreas daar werk van maken, en hoe? Dat was de eerste vraag. De andere vraag betrof de diaconie in de parochie, sinds jaar en dag een identiteit stichtend speerpunt van de Andreas. Voor wie willen we er zijn, voor welke groepen mensen? Hoe gaan we dat doen? Kunnen we nieuwe dingen bedenken, andere wegen inslaan? Welke mogelijkheden hebben we gezien de financiële en personele draagkracht van de parochie?

Uit de vijf werkgroepen kwam het beeld naar voren dat we een kerk willen zijn die dingen doet die de samenleving, hoe veel taken die ook van de kerk van het verleden heeft overgenomen, laat liggen: de dienst aan de naaste, de arme, de kwetsbare mens. Ook in de vorm van verantwoordelijkheid ne-men, moed, verzet en weerstand. En dat vanuit geloof aan God en vertrouwen, waarbij twijfel en struikelen en 'herijken' niet perse haaks staan op ge-loof. Verder ook de dienst aan God in viering en gebed. Een plek en ge-meenschap die mensen (evangelisch) kan inspireren. Een warme gemeenschap. Eenvoud, bewust leven en soberheid werden vaak genoemd als kenmerk van een ware kerk. Evenzo creativiteit en zorgzaamheid. Voor sommigen mag er wat meer diepgang in geloof en spiritualiteit komen. We moeten wel naar buiten treden met onze ideeën en activiteiten, zeker ook naar jongeren (nieuwe social media, scholen). En beseffen dat er tussen mensen drempels zijn die moeten worden geslecht: hoe bereik je mensen? Veel genoemd werd het gebrek aan jeugd in de kerk.

Samengevat: een kerk die in het hier en nu staat en mee beweegt met de samenleving. Waarin mensen aandacht hebben voor elkaar. En voor mensen buiten. Die heel concreet bezig wil zijn, vanuit het geloof. Maar we moeten ook niet vergeten hoe veel we al hebben en doen, hoe goed en mooi het is.

Na de lunch deden de werkgroepen kerk en kunst, gebouw (alias toekomst alias financiën) en het parochiebestuur verslag over hun activiteiten en de stand van zaken over het afgelopen jaar. De 'regisseur van de dag' Math Gulpers slaagde er aan het slot van de bijeenkomst in om menigeen te over-rompelen en wist twee werkgroepen in het leven te roepen: een over duur-zaamheid en een over diaconie. Die gaan nu aan de slag en brengen op de volgende parochiedag verslag uit over hun ideeën en activiteiten. Maar voor die tijd hebben we elkaar weer heel wat keren gezien! We staan niet stil en zitten ook niet thuis!

Rob Pauls

Terugblik solidariteitsmaaltijd 14 maart

Woensdag 14 maart zaten zo’n 25 mensen aan tafel in de koffiekamer. Wij hadden daar een sobere maaltijd verzorgd, waarvan de opbrengst voor de vastenactie was. Er was soep vooraf en daarna originele, door de moeder van Marko en Samanta gemaakte pitabroodjes, die voortreffelijk smaakten. Als toetje was er ouderwetse kookpudding, vanillepudding met een velletje. Door sommigen werd het vel aan de kant gelegd, voor anderen was het juist de smaakmaker. Tussendoor waren er twee vormelingen die met veel plezier (en schuim) de afwas voor hun rekening namen.

Het was ook een gezellig samenzijn. En het heeft voor de vastenactie het mooie bedrag van 175 euro opgeleverd.

Linda, Ria, Marko, Bram, Samanta, Jarno, Remco, Nan

Bekijk de foto's.

Mag ik dan bij jou?

Voor dit liturgische jaar heeft de liturgiegroep een nieuw thema gekozen: 'Mag ik dan bij jou?' uit het lied van Claudia de Breij. Hierin zingt zij de vraag: als ik me onzeker voel, eenzaam of verdrietig, mag ik dan bij jou schuilen? Maar ze biedt het ook aan: jij mag ook altijd bij mij.

Dit thema zal vanaf de eerste zondag van de advent als spreuk tegen de achterwand van de kerk staan en ons hopelijk stof tot nadenken bieden in het jaar dat voor ons ligt. Er is voor gekozen omdat het op een aantrekkelijke manier ons wijst op onze levensopdracht: er zijn voor elkaar. 'Ik ben er voor jou', is immers de Naam van God, die geheiligd (gedaan) moet worden door ons. Die Naam is letterlijk 'belichaamd' in Jezus van Nazareth in zijn tijd; het is aan ons om dat te doen vandaag de dag door in zijn voetsporen te gaan. Dus: 'Mag ik dan bij jou? ... Jij mag ook altijd bij mij.'

Geert Bles

Lees de volledige tekst van het lied of luister naar Claudia de Breij.

Leesgroep Vraag en het wordt gegeven

In de leesgroep hebben we het afgelopen jaar "Een ongewoon gesprek met God" en een "Een nieuw gesprek met God" van N.D. Walsch gelezen. In het komende jaar gaan we aan de slag met het boek "Vraag en het wordt gegeven" van Esther en Jerry Hicks. Het boek zegt dat ons alles wat we vragen wordt gegeven. Dat is echter niet onze ervaring. In het boek wordt uitgelegd in welke zin we ontvangen waarom we vragen. Het tweede deel van het boek bevat oefeningen die we kunnen doen om ons de lessen van het boek eigen te maken.

Daarnaast lezen we ook het boek "De kracht in jezelf" van J. Murphy. Dit boek zegt precies hetzelfde, maar dan met totaal andere woorden en met voorbeelden uit en verwijzingen naar de bijbel. Het zal een uitdaging worden om de woorden van de bijbel inhoud te geven.

We beginnen op donderdag 1 februari om 10.00 uur en komen om de 14 dagen bij elkaar. Hebt u vragen, stel ze gerust. Als u mee wilt doen, kunt u zich nog opgeven. Van harte welkom.

Dolf Hutschemaekers

tel 045 5425783

Taalles in de Andreas

De Andreasparochie verzorgt samen met Alcander en SCHUNCK* bibliotheek lessen Nederlandse taal voor vluchtelingen uit het azc en voor allochtone en laaggeletterde bewoners van de wijk. SCHUNCK* verzorgt al taalcursussen in Heerlerheide en Hoensbroek en maakt nu gebruik van de ervaring die de Andreas de afgelopen jaren heeft opgedaan met taallessen, om ook in Heerlerbaan acte de présence te geven. In de wijk, dicht bij de mensen. Vier vrijwilligers gaan na een cursus taalcoach bij SCHUNCK* enthousiast aan de slag om mensen met een taalachterstand te helpen op volwaardige wijze deel te kunnen nemen aan onze samenleving.

De lessen zijn op woensdag van 10.00 tot 11.30 uur in het parochiehuis aan de Palestinastraat 326.

Archief

Voor oudere berichten kijk in het archief.