Nieuws

← terug

ComKids (de nacommunicanten)

Sinds vele jaren is er in de parochie een groep, ComKids genaamd, die bestaat uit kinderen die na hun communie nog maandelijks bij elkaar komen en samen leuke activiteiten doen rond jaarfeesten en (Bijbelse) thema’s. Zo hopen we de band met de parochie vast te houden in de tijd tussen communie en vormsel, dus vanaf groep 5 tot en met groep 8.

Op 29 juni is de laatste bijeenkomst van de ComKids dit schooljaar; dan verwelkomen we ook de communicantjes van dit jaar om ze te laten kennismaken met de ComKids. En we nemen afscheid van Fenna en Jasmijn, die dit jaar gevormd worden en daarmee de hele cyclus vanaf communie tot vormsel doorlopen hebben.

Ook kinderen die niet in onze kerk de communie gedaan hebben zijn welkom bij de groep. Kom gerust eens kijken op vrijdag 29 juni om 15.30 uur bij de Andreaskerk.

Nan Paffen

Boerderijviering

Op zondag 1 juli zal de viering van 10.30 uur in het teken staan van de komende vakantie. Traditiegetrouw vieren we dat met een boerderijviering in de openlucht. Dit jaar zijn we te gast op de zorgboerderij Corisberg aan de Corisbergweg 1. Het feit dat we op de binnenplaats zijn van een boerderij, in de openlucht met het geluid van de dieren wellicht op de achtergrond, geeft deze viering altijd een speciaal tintje. We ervaren dan aan den lijve de schoonheid van de schepping. Deze familieviering wordt mede voorbereid en verzorgd door het koor Sound of Peace and Freedom. We hopen natuurlijk dat het goed weer wordt, maar de viering gaat altijd door (bij regen in de schuur).

Autowasactie zaterdag 7 juli

Het wordt al bijna een traditie, want voor het derde jaar verzorgen enkele jongeren uit de parochie een 'Car Wash', een autowasactie, waarvan de opbrengst wederom bestemd is voor Schoon GMS. U kunt niet alleen uw auto laten wassen, maar ook uw fiets, scootmobiel of rollator.

De jongeren staan op zaterdag 7 juli tussen 10.00 en 12.30 uur voor u klaar met een emmer sop en zeemleer en zullen hun uiterste best doen om uw vervoermiddel meer/weer te laten glimmen.

Jubileum pastor Geert Bles

Onze pastor Geert Bles is in juli 65 jaar priester. Dit jubileum vieren we op zondag 8 juli. We beginnen om 10.30 uur met een feestelijke viering. Na de viering is er gelegenheid om – onder het genot van een feestelijke koffie en/of een drankje – de jubilaris te feliciteren. Iedereen wordt van harte uitgenodigd.

De redactie wenst Geert alvast een heel fijne dag.

Vormsel

De vormelingen van dit jaar ontvangen op zaterdag 9 juni in de kerk van de H. Joseph het vormsel. De vormelingen uit de Andreasparochie hebben – ter voorbereiding op hun vormsel – enkele weken geleden een bezoek gebracht aan Schoon GMS, een instelling die zich inspant om (ex)verslaafden en dak-lozen te helpen van hun verslaving af te komen en een normaal leven op te bouwen dat hen in staat stelt niet opnieuw terug te vallen in hun verslaving. Samen met het Leger des Heils runt Schoon GMS achter het station van Heerlen een sportzaal waar de (ex)verslaafden kunnen sporten. Een van de aanwezige sportcoaches, zelf een ex-verslaafde, deed zijn levensverhaal voor de jongeren uit de doeken en vertelde hoe belangrijk het voor verslaafden is om aan sport te doen. Sport verbetert de lichamelijke conditie, die bij verslaafden vaak zo slecht is dat zij alleen al daardoor niet van hun verslaving af kunnen komen. Door de sport hebben de verslaafden wat te doen en krijgt hun dag wat meer structuur. Ze leren door de sport samen te werken en op elkaar te moeten vertrouwen. En ze krijgen meer zelfvertrouwen en gevoel van eigenwaarde omdat ze merken dat ze iets kunnen. Sport is dus meer dan sport!

Nadat de sportleraar zijn verhaal had gedaan, konden de jongeren zichzelf uitleven op de boksballen en hometrainers en loopbanden en gewichtheftoestellen. Iedereen kan verslaafd worden, zei de sportcoach, ook mensen die van zichzelf denken dat hun dat nooit zal overkomen. Verslaafd aan snoep, of chocolade, of aan je mobieltje, of aan de sport! Dat zette de jongeren aan het denken. Eentje hield de hometrainer meteen voor gezien – hij was bang verslaafd te worden, zei hij. En trok een bounty uit zijn zak en maakte die met een grote grijns op zijn gezicht soldaat. Een nuttig bestede middag!

Rob Pauls

Uitstapje Brunssummerheide

Op donderdagmiddag 31 mei reed een groep parochianen en wijkbewoners in auto’s in colonne naar Brunssum om neer te strijken op het terras van het bezoekerscentrum Schrieversheide. Na de onweersbuien die de dagen daarvoor de omgeving hadden geteisterd, leek het er ’s ochtends nog even op dat het uitstapje in het water zou kunnen vallen. Maar ziedaar, het was en bleef prachtig weer, er viel geen druppel regen en het was ook niet drukkend warm. Ideaal weer voor een wandelingetje op de Brunssummerheide. Na de koffie en vlaai zette wie wilde zich dan ook in beweging om de heidegeuren op te snuiven. Toen iedereen terug was op het terras, verschenen enorme ijsbekers op tafel. Het duurde even voordat al dat ijs verorberd was en men, wat later dan gepland, weer huiswaarts ging. Iedereen was het er over eens: een gezellige middag. Met eenvoudige middelen en zonder veel geld kun je, zo bleek maar weer eens, een mooie dag hebben. Als je er maar samen wat van maakt. Volgend jaar gaan we weer!

Rob Pauls

Soep met inhoud

Elke derde donderdag van de maand biedt de Andreaskerk parochianen en wijkbewoners de gelegenheid om elkaar te ontmoeten onder het genot van een kop soep.

Hier kunt u er even een uurtje tussen uit zijn en mensen uit de wijk bij een gezellig samenzijn wat beter leren kennen. Tijdens de soep wordt er over van alles gesproken wat mensen op dat moment interesseert - van wat er in de buurt gebeurt tot en met de grote wereldpolitiek. U bent van harte welkom een kijkje te komen nemen en mee te eten en mee te praten.

Voor de soep vragen wij een bijdrage van 50 cent. U kunt u telefonisch aanmelden bij de gastvrouwen (045 541 33 81). Maar u mag ook aan-schuiven zonder u van te voren te hebben opgegeven.

Plaats van samenkomst: Sint Andreasparochie, Palestinastraat 326.

Pastoraal team zoekt versterking

Het pastoraal team van de parochie bestaat momenteel uit vijf mensen (Geert Bles, Nan Paffen, Annemarie Noijen, Eline Claassens, Rob Pauls, Math Gulpers). We denken dat het goed is als er leden bij komen. Bovendien heeft Geert Bles zoals bekend aangekondigd te stoppen met zijn activiteiten in een aantal werkgroepen, waaronder het pastoraal team. We zoeken daarom nieuwe leden. Als u belangstelling heeft, kunt u dat kenbaar maken bij een van de teamleden. U kunt bij hen ook terecht voor verdere informatie.

Het pastoraal team komt gemiddeld een keer per maand bijeen en vergadert vier keer per jaar samen met het parochiebestuur. Het is zo'n beetje de denktank van de parochie. Gezamenlijk wordt er nagedacht over beleidskwesties, visie en missie, doelstellingen, de koers van de parochie op het vlak van liturgie, diaconie, catechese en alles wat onze gemeenschap draagt en bij elkaar houdt. Als u zich betrokken voelt bij de parochie, laat u niet weerhouden u aan te melden. Om lid van het pastoraal team te zijn, hoeft u geen theoloog te zijn of ervaring in de kerk te hebben. Gezond verstand, kritisch vermogen en het ventileren van een eigen mening, daarmee helpt u als lid van het team de parochie vooruit.

Lourdesreis

Jeugdkring Chrisko heeft in overleg met parochies in Heerlen Zuid het plan opgevat om in september 2018 naar Lourdes te reizen met kapelaan Blom als geestelijk begeleider. We sluiten aan bij de Limburgse bedevaart. De reis gebeurt per vliegtuig, vanaf vliegveld Beek. Er wordt een driesterren zorghotel gereserveerd. Voor mensen met een lichte zorgvraag gaan er verpleegkundigen mee. Ook als u een zwaardere zorgvraag heeft, kunt u meegaan. U verblijft dan in het accueil op het heiligdom en wordt telkens opgehaald om aan te sluiten bij de groep.

Voor meer informatie over de reis kunt u contact opnemen met: secretariaat jeugdkring Chrisko, secretariaat@jeugdkringchrisko.nl, 06 - 21 89 18 59.

Terugblik parochiedag 2018

Op zaterdag 24 maart kwamen zo'n 35 parochianen bij elkaar in de kerk om samen na te denken over de toekomst van de parochie. Een jaarlijks terugkerend belangrijk moment in ons parochieleven. De afgelopen jaren hebben mensen de bijeenkomsten als inspirerend ervaren, en dat was dit jaar niet anders. Anders was dit jaar wel dat Geert Bles er voor de eerste keer niet bij was. Onze Lieve Heer zorgde ervoor dat hij op het juiste ogenblik ziek werd zodat hij met eigen ogen kan zien dat de parochie zonder hem niet meteen als een zwalkend schip op de golven van de woelige zee gaat dobberen of - erger nog - stampen, maar ook zonder hem koers kan houden. Niet dat Geert daar van tevoren geen vertrouwen in had. Maar nu heeft hij vanuit zijn ziekbed uit de verte kunnen gadeslaan dat de parochie toch echt een vrijwilligerskerk is en dat ook ter harte neemt en waar maakt.

Gevolg was wel dat Geert Bles niet zelf kon vertellen dat hij in de loop van dit jaar wat stapjes terug gaat doen in zijn vele activiteiten binnen de paro-chie. Hij gaat het wat kalmer aan doen en trekt zich terug uit de werkgroepen die in onze kerk actief zijn. Hij blijft wel de eucharistievieringen om de andere week verzorgen en op verzoek beschikbaar voor andere diensten en vieringen waarvoor een priester nodig is. Uiteraard blijft hij ook betrokken parochiaan en gaat hij voor de parochie niet verloren als inspiratiebron voor de toekomst. Maar Geerts stapje terug is desondanks voor de parochie een kleine stap 'vooruit' naar een toekomst die er anders uit zal zien dan nu.

Math Gulpers en ondergetekende hielden een inleiding met de bedoeling om daarna in groepjes uit elkaar te gaan om over twee thema's na te denken. Er werden vijf praatgroepen geformeerd waarin de vraag aan de orde kwam of de Andreas aan duurzaamheid moet gaan doen en een groene kerk moet worden. Dit in het licht van de encycliek Laudato Si' van paus Franciscus die het afgelopen jaar in de parochie is besproken. Barmhartigheid, aldus de paus, gaat niet alleen over kwetsbare mensen en mensen in nood maar ook over de geteisterde en gekwelde schepping die ons door God is toevertrouwd maar waarmee we niet om gaan zoals door God bedoeld. De kerk heeft hier een taak en verantwoordelijkheid. Wil de Andreas daar werk van maken, en hoe? Dat was de eerste vraag. De andere vraag betrof de diaconie in de parochie, sinds jaar en dag een identiteit stichtend speerpunt van de Andreas. Voor wie willen we er zijn, voor welke groepen mensen? Hoe gaan we dat doen? Kunnen we nieuwe dingen bedenken, andere wegen inslaan? Welke mogelijkheden hebben we gezien de financiële en personele draagkracht van de parochie?

Uit de vijf werkgroepen kwam het beeld naar voren dat we een kerk willen zijn die dingen doet die de samenleving, hoe veel taken die ook van de kerk van het verleden heeft overgenomen, laat liggen: de dienst aan de naaste, de arme, de kwetsbare mens. Ook in de vorm van verantwoordelijkheid ne-men, moed, verzet en weerstand. En dat vanuit geloof aan God en vertrouwen, waarbij twijfel en struikelen en 'herijken' niet perse haaks staan op ge-loof. Verder ook de dienst aan God in viering en gebed. Een plek en ge-meenschap die mensen (evangelisch) kan inspireren. Een warme gemeenschap. Eenvoud, bewust leven en soberheid werden vaak genoemd als kenmerk van een ware kerk. Evenzo creativiteit en zorgzaamheid. Voor sommigen mag er wat meer diepgang in geloof en spiritualiteit komen. We moeten wel naar buiten treden met onze ideeën en activiteiten, zeker ook naar jongeren (nieuwe social media, scholen). En beseffen dat er tussen mensen drempels zijn die moeten worden geslecht: hoe bereik je mensen? Veel genoemd werd het gebrek aan jeugd in de kerk.

Samengevat: een kerk die in het hier en nu staat en mee beweegt met de samenleving. Waarin mensen aandacht hebben voor elkaar. En voor mensen buiten. Die heel concreet bezig wil zijn, vanuit het geloof. Maar we moeten ook niet vergeten hoe veel we al hebben en doen, hoe goed en mooi het is.

Na de lunch deden de werkgroepen kerk en kunst, gebouw (alias toekomst alias financiën) en het parochiebestuur verslag over hun activiteiten en de stand van zaken over het afgelopen jaar. De 'regisseur van de dag' Math Gulpers slaagde er aan het slot van de bijeenkomst in om menigeen te over-rompelen en wist twee werkgroepen in het leven te roepen: een over duur-zaamheid en een over diaconie. Die gaan nu aan de slag en brengen op de volgende parochiedag verslag uit over hun ideeën en activiteiten. Maar voor die tijd hebben we elkaar weer heel wat keren gezien! We staan niet stil en zitten ook niet thuis!

Rob Pauls

Mag ik dan bij jou?

Voor dit liturgische jaar heeft de liturgiegroep een nieuw thema gekozen: 'Mag ik dan bij jou?' uit het lied van Claudia de Breij. Hierin zingt zij de vraag: als ik me onzeker voel, eenzaam of verdrietig, mag ik dan bij jou schuilen? Maar ze biedt het ook aan: jij mag ook altijd bij mij.

Dit thema zal vanaf de eerste zondag van de advent als spreuk tegen de achterwand van de kerk staan en ons hopelijk stof tot nadenken bieden in het jaar dat voor ons ligt. Er is voor gekozen omdat het op een aantrekkelijke manier ons wijst op onze levensopdracht: er zijn voor elkaar. 'Ik ben er voor jou', is immers de Naam van God, die geheiligd (gedaan) moet worden door ons. Die Naam is letterlijk 'belichaamd' in Jezus van Nazareth in zijn tijd; het is aan ons om dat te doen vandaag de dag door in zijn voetsporen te gaan. Dus: 'Mag ik dan bij jou? ... Jij mag ook altijd bij mij.'

Geert Bles

Lees de volledige tekst van het lied of luister naar Claudia de Breij.

Leesgroep Vraag en het wordt gegeven

In de leesgroep hebben we het afgelopen jaar "Een ongewoon gesprek met God" en een "Een nieuw gesprek met God" van N.D. Walsch gelezen. In het komende jaar gaan we aan de slag met het boek "Vraag en het wordt gegeven" van Esther en Jerry Hicks. Het boek zegt dat ons alles wat we vragen wordt gegeven. Dat is echter niet onze ervaring. In het boek wordt uitgelegd in welke zin we ontvangen waarom we vragen. Het tweede deel van het boek bevat oefeningen die we kunnen doen om ons de lessen van het boek eigen te maken.

Daarnaast lezen we ook het boek "De kracht in jezelf" van J. Murphy. Dit boek zegt precies hetzelfde, maar dan met totaal andere woorden en met voorbeelden uit en verwijzingen naar de bijbel. Het zal een uitdaging worden om de woorden van de bijbel inhoud te geven.

We beginnen op donderdag 1 februari om 10.00 uur en komen om de 14 dagen bij elkaar. Hebt u vragen, stel ze gerust. Als u mee wilt doen, kunt u zich nog opgeven. Van harte welkom.

Dolf Hutschemaekers

tel 045 5425783

Taalles in de Andreas

De Andreasparochie verzorgt samen met Alcander en SCHUNCK* bibliotheek lessen Nederlandse taal voor vluchtelingen uit het azc en voor allochtone en laaggeletterde bewoners van de wijk. SCHUNCK* verzorgt al taalcursussen in Heerlerheide en Hoensbroek en maakt nu gebruik van de ervaring die de Andreas de afgelopen jaren heeft opgedaan met taallessen, om ook in Heerlerbaan acte de présence te geven. In de wijk, dicht bij de mensen. Vier vrijwilligers gaan na een cursus taalcoach bij SCHUNCK* enthousiast aan de slag om mensen met een taalachterstand te helpen op volwaardige wijze deel te kunnen nemen aan onze samenleving.

De lessen zijn op woensdag van 10.00 tot 11.30 uur in het parochiehuis aan de Palestinastraat 326.

Archief

Voor oudere berichten kijk in het archief.