Nieuws

← terug

Leven van wat komt

Een nieuw thema op de wand met ingang van de advent, het is een traditie geworden in de Andreasparochie. Een tekst op de wand die je in eerste instantie de wenkbrauwen laat fronsen; wat moet ik met een door de liturgiegroep gekozen tekst als Leven van wat Komt?

Het is de titel van een boek van Erik Borgman, theoloog en lekendominicaan. Borgman vraagt zich in zijn boek af wat er met ons persoonlijk maar ook met de mensheid zou gebeuren als we ons opnieuw zouden laten aansteken door de vreugde en de hoop, het verdriet en de angst door de vele crises, ook binnen het instituut kerk? Als hoop, verdriet, angst en vreugde de ingrediënten zijn om te ervaren dat we gedragen worden door Diegene die ons leert te geloven dat wij uiteindelijk elkaars hoeders en elkaars begunstigers zijn?

Borgman daagt ons uit om samen te zoeken naar tekenen van Gods aanwezigheid, het Armeense gezin misschien in de Bethelkerk in Den Haag; het doet een appel op ons, het is een kans voor het gezin, het kinderpardon, de oecumene, door te ervaren dat God al aanwezig is voordat je komt. "Het gaat er niet om wat wij voor elkaar krijgen, maar om wat er komt en ons verandert en vernieuwt." Hoop, verdriet, angst en vreugde, ze laten ons ontdekken dat een crisis een keerpunt is en dat er altijd weer ruimte is om te werken, ook letterlijk, aan "ongedachte toekomst".

God komt naar ons toe. We kunnen leven van wat komt en vertrouwen op een goede toekomst als wij Hem tegemoet leren zien. 'Dat onze ogen opengaan!'

Lees ook de overweging van de tweede zondag van de advent.

Week van Gebed voor de eenheid van christenen

Van 20 tot en met 27 januari vindt dit jaar weer de Week van Gebed voor de eenheid van de christenen plaats. Elk jaar kiezen kerken van een land ergens in de wereld een thema. Dit jaar hebben de Indonesische kerken tot thema gekozen 'Recht voor ogen'. Eenheid onder mensen kan alleen bestaan waar recht heerst en recht wordt gedaan.

Ook aan Indonesië gaan de gevolgen van de globalisering niet voorbij. Spanningen tussen arm en rijk, wantrouwen tussen verschillende religies (10% van de mensen is christelijk in het voor het overgrote deel islamitische land), conflicten tussen etnische groepen, het neemt allemaal toe in het gro-te eilandenrijk. De eenheid in het land wordt bedreigd. In dat licht moet het gekozen thema van dit jaar worden begrepen.

De PKN-gemeenten Parkstad en de Andreasparochie houden dit jaar als af-sluiting van de Week van Gebed voor de eenheid samen een oecumenische viering op zondag 27 januari. Dat gebeurt voor het eerst in de Pelgrimskerk in Brunssum, een van de drie gemeenten die verleden zijn jaar zijn samengegaan in de PKN Parkstad.

Iedereen is van harte welkom om aan de viering deel te nemen. Wie graag mee wil maar opziet tegen de reis naar Brunssum kan zich opgeven bij de parochie. U kunt dan met de auto met iemand mee- (en natuurlijk ook terug-) rijden. Een telefoontje of e-mail volstaat: tel. 045 - 541 33 81 (dinsdag t/m vrijdag tussen 10.00 en 12.00 uur) of 043 - 306 17 06 (Rob Pauls) of e-mail parochiesintandreas@home.nl.

De oecumenische viering op 27 januari in de Pelgrimskerk begint om 10.00 uur. Adres: Horizonstraat 73, Brunssum. Vanwege de gezamenlijke viering is er op 27 januari géén viering in de Andreaskerk.

Bericht van stichting Taiama-Andreas

Begin januari bezoeken Kelly Fofanah en Marie-José Brounen het project van de stichting Taiama-Andreas in Kabala, Sierra Leone. De jeugdgroep Youth Advocacy Network (YAN) is het afgelopen jaar ondersteund door de stichting. Het was het eerste volledige jaar van YAN en alles moest vanaf de grond worden opgebouwd. In dit jaar is er veel gebeurd en bereikt, vooral wanneer je bedenkt hoe onze leefomgeving en samenleving verschilt van die in Sierra Leone en hoe moeilijk het is om dat van hieruit te begeleiden. In het afgelopen jaar hebben we drie grote groepsactiviteiten ondersteund:

- Het mogelijk maken dat leden van de groep en andere minvermogende jonge mensen vervolgonderwijs volgen.

- Voorlichting geven aan jongeren in Kabala en omgevende dorpen over o.a. verkiezingen, de noodzaak van onderwijs en gedwongen kinderhuwelijken.

- Het opzetten van een landbouwproject om zelf inkomsten te verwerven.

Om te kunnen functioneren was er een 'kantoor' nodig waar men samen kon komen: daar zorgden we voor de startvoorwaarden. Begrijpelijk is dat het kunnen verwerven van eigen financiële middelen nog in de kinderschoenen staat. Het is hard nodig dat onze stichting daar in deze fase financieel bij helpt. We geven veel aandacht aan het leren van admini-stratieve en begrotingsaspecten. Nu begint dus weer een nieuw projectjaar. Daarom evalueren Kelly en Marie-José de gang van zaken van afgelopen jaar en maken plannen voor het nieuwe jaar. Over dit programma en de aspecten die daarmee samenhangen willen zij ons bijpraten na de zondagdienst op 20 januari. U bent daarvoor van harte uitgenodigd.

Als u benieuwd bent naar de reis van Kelly en Marie-José en het reilen en zeilen van onze stichting kijk dan op www.taiama-andreas.org.

Terugblik 2018

In de oudejaarsviering werd aan de hand van de kleuren van de regenboog teruggeblikt op het afgelopen jaar. Bij elk thema werd een kaars in een van de kleuren van de regenboog aangestoken en een acclamatie gezongen. Wij willen deze terugblik graag met u delen.

We steken de rode kaars aan. Rood als kleur van de liefde.

We hebben het afgelopen jaar één huwelijk mogen vieren: Linda en Jaap hebben elkaar in deze kerk het jawoord gegeven. De liefde waart ook rond in onze Andreas-gemeenschap; liefde voor de medemens, ver weg en dichtbij. Ik denk nu vooral aan de spontane inzet voor het Armeens gezin in de Bethelkerk in Den Haag. Maar ook aan onze Taiamagroep en haar inzet voor Sierra Leone; de ontmoetingsdag van de ATD Vierde Wereld en hun bijzondere en mooie viering, de speeltuinmiddag met kinderen van het azc en zelfs het zo normaal lijkende koffie drinken na de viering, waarin heel wat liefdevolle aandacht voor elkaar merkbaar is.

We ontsteken de oranje kaars. Oranje als kleur van het vuur, van enthousiasme.

Afgelopen jaar waren er vier vormelingen, twee jongens en twee meisjes, die uitspraken dat zij ook zelf kozen om in de voetstappen van Jezus van Nazareth te werken aan een mooiere wereld. Bezield door het vuur van de heilige Geest hopen we dat zij - en ook wijzelf - in het leven iets van dat en-thousiasme mogen uitstralen. En we hebben het ook gezien afgelopen jaar, in het enthousiasme waarmee de vele werkgroepen en vrijwilligers meestal aan de slag zijn. In de tuin, in de kerk, in het parochiehuis, buiten de deur en zelfs op het dak. En dat alles om de opdracht van Jezus van Nazareth handen en voeten te geven in het leven van alledag.

We steken de gele kaars aan. Geel als kleur van de zon, van alles wat glans geeft aan het leven.

Dit jaar waren er zes jongens die voor het eerst communie vierden. Zij leerden dat het brood delen ook betekent dat je het leven met elkaar deelt. Samen delen, samen spelen betekent niemand buiten sluiten. En dat mogen ze ook van ons leren. En we vierden het 65-jarig priesterjubileum van onze pastor Geert Bles. Zijn inspiratie en bezieling geeft aan onze parochie een bijzondere glans.

We ontsteken de groene kaars. Groen als kleur van de hoop.

Er zijn heel wat hoopvolle dingen gebeurd het afgelopen jaar: 17 mensen die afreisden naar Den Haag, naar de Bethelkerk; de jeugd die zich met de car-wash en de solidariteitsmaaltijd inzette voor Schoon GMS en de Vastenactie; H100 met vele buurtverbindende acties zoals het breiproject en de interreligieuze viering met de mooie titel 'Voor iedereen een plek onder de zon'; een geslaagd Taiama-project met basisschool De Windwijzer; een gezamenlijke ziekenzalving waarin we vragen om kracht en hoop voor mensen die ziek zijn of lichamelijk of geestelijk lijden. En onze pastor die flink ziek was, maar weer heel goed opknapte.

We ontsteken de blauwe kaars. Blauw als kleur van lucht en water.

We hadden het afgelopen jaar uitzonderlijk veel dopelingen: 20. En zoals kinderen symbool staan voor toekomst, zo mogen wij vertrouwen putten uit het feit dat jonge ouders hun kinderen toch ook die weg van Jezus van Nazareth willen meegeven en hun kinderen onder de bescherming van God willen laten opgroeien.

In de afgelopen warme zomer werden er ook verschillende uitstapjes gemaakt: zoals naar de Brunssummerheide bijvoorbeeld, voor ieder die mee wilde; een uitstapje van de cantorgroep naar Aken en de lectoren naar Klooster Wittem en de fietstocht van Heerlen Mondiaal.

We ontsteken de indigo kaars. Indigo - koninklijk blauw, maar ook de kleur van wijsheid en intuïtie.

Elk jaar opnieuw zoeken we in onze kerk naar een spreuk, een zin, een wijsheid die als jaarthema de muur siert. Dit jaar was dat grotendeels een deel van een lied van Claudia de Breij: 'Mag ik dan bij jou'....(schuilen). Wij willen immers als parochiegemeenschap een schuilplaats zijn voor mensen als Eshan. We willen graag onderdak verlenen aan mensen die de Nederlandse taal nog niet machtig zijn, voor de taallessen; en ook aan de ATD Vierde Wereld. En de gastvrouwen zijn regelmatig een schuilplaats voor wie even behoefte heeft aan een kop koffie of thee of een praatje.

We steken de paarse kaars aan. Dit is een dominante kleur in onze kerk.

Het is de kleur van rouw en verdriet, maar ook van inkeer en bezinning. Zo hebben we het afgelopen jaar vanuit deze kerk afscheid genomen van tien dierbare mannen en vrouwen. Moeilijke momenten, die we met elkaar deelden. Dat zijn momenten dat het leven je dwingt stil te staan. Dat stil staan doen we ook op andere momenten, zoals in de veertigdagentijd of advent. Maar ook als mensen bij elkaar zijn voor een gesprek met de Bijbel of de leesgroep of wanneer groepen samen de liturgie voorbereiden of liederen oefenen.

Tot slot: niet in de regenboog, maar wel hier in de kerk centraal: het licht, de open plek in het midden, het Licht van Jezus Christus, die door alles heen ons nabij wil zijn in alle fases van ons leven.

Nan Paffen

Soep met inhoud

Elke derde donderdag van de maand biedt de Andreaskerk parochianen en wijkbewoners de gelegenheid om elkaar te ontmoeten onder het genot van een kop soep. De eerstvolgende keer is op donderdag 21 februari, van 12.00 tot 14.00 uur.

Hier kunt u er even een uurtje tussen uit zijn en mensen uit de wijk bij een gezellig samenzijn wat beter leren kennen. Tijdens de soep wordt er over van alles gesproken wat mensen op dat moment interesseert - van wat er in de buurt gebeurt tot en met de grote wereldpolitiek. U bent van harte welkom een kijkje te komen nemen en mee te eten en mee te praten.

Voor de soep vragen wij een bijdrage van 50 cent. U kunt u telefonisch aanmelden bij de gastvrouwen (045 541 33 81). Maar u mag ook aanschuiven zonder u van te voren te hebben opgegeven.

Plaats van samenkomst: Sint Andreasparochie, Palestinastraat 326.

Lezing over banken: 31 januari

Tijdens de nazit in de koffiekamer vertelde Geert Bles me een tijdje geleden dat hij enorm veel moeite heeft met het bankwezen anno 2018, denk aan de salarisverhoging van 1 miljoen van de heer Hamers bij de ING of de witwaspraktijken van diezelfde bank, thans weer een heel actueel thema. Hij vroeg zich hardop af of je nog wel met een goed geweten bij zo'n bank kunt blijven bankieren. En is het überhaupt mogelijk zonder veel rompslomp van bank te veranderen?

Zelf heb ik 42 jaar in het bankwezen gewerkt. Begonnen bij de Pancratiusbank, daarna SNS-bank en de laatste 13 jaar als zelfstandig intermediair van de Regiobank. Ik ben op verzoek van de solidariteitsgroep dan ook graag bereid mijn visie op het hedendaagse bankwezen te geven. Wordt het dus een reclamepraatje voor de Regiobank zou u zich kunnen af-vragen? Absoluut niet. In het begin van mijn loopbaan was mijn vak iets waar je trots op was, werken bij een bank was immers een zeer eerbaar beroep. Inmiddels is het bankwezen thema nummer één op verjaardagsfeestjes, maar dan in negatieve zin.

Samen met u wil ik op 31 januari om 10.30 uur in de Andreaskerk het gehele bankwezen onder de loep nemen en samen kijken wat we eraan kunnen doen.

Hans Reinaerts

Koor Anastasis in de Andreaskerk

Anastasis is een koor met zo'n dertig zangers en zangeressen onder leiding van dirigent Harry Custers, voormalig directeur van het conservatorium in Maastricht. Het koor brengt gezangen ten gehore uit de Kerk van het Oosten, de Byzantijnse liturgie. De meeste gezangen worden a capella gezongen. Tijdens de mis wordt deels in het Nederlands en deels in het oud kerk-Slavisch gezongen. In de Slavisch-Byzantijnse liturgie zijn tekst en muziek sterk met elkaar verbonden. Samen drukken ze een gevoel van het sacrale mysterie uit dat in de beleving van veel mensen in het westen verloren is gegaan.

Op zondag 10 februari verzorgt Anastasis de viering volgens de Byzantijnse ritus in de Andreaskerk te Heerlen (Palestinastraat 326, ingang via Zeishof). De viering begint om 10.30 uur.

U bent van harte welkom om deze bijzondere viering bij te wonen.

Euregionaal Vluchtelingenplatform

Het Oecumenisch Vluchtelingenplatform in de Euregio Maas-Rijn is sinds een aantal jaren in de drie landen van de Euregio actief op het gebied van vluchtelingenwerk. Het platform bundelt activiteiten en manifestaties ten behoeve van vluchtelingen, wisselt informatie uit en houdt gezamenlijke ge-bedsvieringen van de aangesloten kerken in de drie landen. In het platform zitten onder anderen Hub Vossen namens de Dienst Kerk en Samenleving van het bisdom, Eline Claassens vanuit de Raad van Kerken Parkstad en de Andreasparochie, en Ada Hagreis namens de protestantse kerken Parkstad.

Op donderdag 7 februari om 15.00 uur komt het vluchtelingenplatform bijeen in de Andreasparochie om te debatteren over het vluchtelingenbeleid in Nederland, Duitsland en België en zich te beraden over mogelijke acties en activiteiten in de komende maanden.

De ervaring leert dat de ontmoeting met mensen uit andere landen die zich inzetten voor vluchtelingen, bemoedigt om niet bij de pakken neer te zitten in eigen land.

Vluchten in uiterste nood

Een gezin, gevlucht uit Armenië dreigt uitgezet te worden. In hun nood vluchten ze naar de protestantse Bethelkerk (Bethel is het Hebreeuwse woord voor huis van God). De Bethelkerk ligt in Den Haag. Ze worden door de kerkgemeente opgenomen in de woning die boven de kerk ligt. Zolang er diensten zijn in de kerk, kan men de kerk niet in om het gezin op te halen. Dat betekent dat er dag en nacht diensten moeten zijn. De gemeente doet een dringend beroep aan de kerken in Nederland om daarvan twee uur voor hun rekening te nemen. Vanuit het hele land melden zich groepen.

De oecumenische groep Parkstad waarin o.a. zitting hebben: Geert Bles, voorganger in de Andreasparochie, Eline Claassens, vrijwilliger in de parochie en Ada Hagreis, ouderling in de protestantse gemeente Parkstad, organiseert een dag naar Den Haag. Dinsdag 13 november verzamelen zich 17 personen, die zich gemeld hebben om samen een viering te houden in de Bethelkerk. Van 13.00 tot 15.00 uur is de viering gepland.

We zijn keurig op tijd in de kerk en we worden gastvrij ontvangen met koffie, thee en koekjes. Om stipt 13.00 uur begint onze viering. Deze bestaat uit indringende meditatieve teksten, met na elke tekst een meditatieve stilte. Je gedachten zijn dan bij dat gezin, dat daar in de woning is, bij de 400 kinderen, die ook op de nominatie staan om uitgewezen te worden. Ik moest steeds denken aan Eshan, onze vriend uit Afghanistan, die al drie jaar hier is. Hij is bijna elke week in onze kerk. Zijn eerste verzoek is afgewezen; hij heeft nog een beroepsmogelijkheid, en natuurlijk hopen we dat hij toegelaten wordt. Dan kan hij zijn tandartsstudie afmaken en hier een toekomst opbouwen. Pastor Bles las uit het evangelie het verhaal van de barmhartige Samaritaan. Hij maakte duidelijk dat ik de Samaritaan ben. En dat betekent weer dat als iemand op een of andere manier je hulp nodig heeft, dat je dan in de huid moet kruipen van hem die om hulp vraagt. Verder zongen we prachtige teksten van Huub Oosterhuis en in vier groepjes spraken we met elkaar over de begrippen 'onvoorwaardelijk' en 'gerechtigheid'.

De indringende teksten, de liederen en de gespreksgroepjes hebben een diepe indruk op me gemaakt. Ik ben er heel onrustig van geworden, want je voelt je ook heel machteloos. Naar de politiek toe hebben we in ieder geval een signaal afgegeven. De zondag erna heb ik na de dienst kort verslag gedaan van de indrukwekkende uren die we in de Bethelkerk beleefd hebben. De houding van de protestantse gemeente in Den Haag verdient ons grote respect; dat zij dit aangedurfd hebben. Zondag 18 november hebben we een deurcollecte gehouden voor de protestantse gemeente in Den Haag om te helpen hun onkosten te dekken.

Deze collecte heeft meer dan 238 euro opgebracht. Als dit stukje verschijnt zal het wel tegen Kerstmis gaan. Laten we blij zijn, dat we in Nederland in vrijheid leven en dat we mogen zijn wie we zijn, ook in de kerk.

Wim Warmerdam

Expositie Rik Jegerings-Frumau

10 januari - 7 maart 2019

Rik Jegerings-Frumau woont in Heerlen en heeft als grote hobby schilderen. Haar schilderijen laten een prachtig kleurenspel zien en de voorstellingen – vaak van alledag – maken je vrolijk.

Sinds twintig jaar maakt zij deel uit van een gezellige schildersgroep bij Joop Noordkamp in Plattein op Heerlerbaan. Komt u ook eens kijken naar deze bijzonder vrolijke expositie?

Bent u geïnteresseerd in een werk van Rik Jegerings-Frumau? Neem dan contact op met Marga Meyer: 045 - 541 51 77.

Migratiemuseum Heerlen

Op 29 november opende het pop-up migratiemuseum Heerlen zijn deuren op het Maanplein. Het museum is tijdelijk en blijft open tot en met 28 februari 2019. De openingstijden zijn woensdag, zaterdag en zondag van 12.00 tot 18.00 uur.

Heerlen en omgeving heeft een rijke geschiedenis van migratie en instroom van mijnwerkers en hun gezinnen uit onder andere Polen, Slovenië, Italië en Marokko. Die geschiedenis is hier en in de rest van het land weinig bekend. Daarom het initiatief voor een tijdelijk museum over de multiculturele samen-leving ten tijde van de mijnen. In dit pop-up museum wordt zichtbaar gemaakt en bespreekbaar dat dit deel van Nederland al eerder heeft gedeald met de komst en vestiging van heel veel nieuwkomers in zeer korte tijd in een samenleving die daar niet op ingericht was. Samen met de mensen over wie het gaat. Op zoek naar de veerkracht van toen. Juist nu.

Het museum start met een tentoonstelling die gedurende drie maanden verder zal groeien door de inbreng van nieuwe verhalen, herinneringen en objecten. Iedereen die zich betrokken voelt bij het thema 'migratie toen en nu' kan een bijdrage leveren. Voor de programmering zoekt het museum actief de samenwerking met bewoners en ondernemers in de buurt.

Stichting Patiëns ondersteunt mantelzorgers van terminale patiënten

De stichting heeft als doel de mantelzorgers van terminale patiënten te ondersteunen of tijdelijk te vervangen om het mogelijk te maken dat de zieke thuis kan worden verzorgd en uiteindelijk ook thuis in zijn eigen vertrouwde omgeving kan sterven. In deze periode is hulp van mens tot mens van onschatbare waarde.

De stichting wil dit doel bereiken door het inzetten van vrijwilligers. Deze vrijwilligers staan mensen bij in hun laatste levensfase. Zij zijn op de achtergrond aanwezig, luisteren naar de zieke, praten samen over alledaagse dingen maar ook over sterven en dood als dat gewenst is. Als de vrijwilliger aanwezig is, kan de partner of het familielid even rust nemen of bijvoorbeeld met een gerust hart een boodschap doen. De vrijwilliger kan ook licht ver-zorgende taken overnemen als dat nodig is.

De stichting Patiëns werkt in Brunssum, Heerlen, Landgraaf en Voerendaal.

Een aanvraag voor hulp kan via de huisarts, thuiszorg of rechtstreeks via aanvraag@stichtingpatiens.nl. Mocht u interesse hebben om als vrijwilliger bij onze stichting te komen werken, meldt u dan aan. De coördinatoren zullen dan met u een afspraak maken.

Voor meer informatie kunt u de stichting bereiken via info@stichtingpatiens.nl of kijk op www.stichtingpatiens.nl.

Winter-adventsconcert Vocalgroup Magan

Zondag 2 december verzorgde de Vocalgroup Magan uit Mechelen voor de derde keer een concert in de Andreaskerk. Veel bezoekers genoten van de mooie songs.

In de pauze was er koffie, thee of een glas wijn. De ATD vierde wereld verkocht kerstkaarten.


Landroof in Afrika en het succes van goedkope zonnepanelen

De AEN Nieuwsbrief nr 271 van oktober 2018 bericht over landroof in Afrika m.m.v. de ING-bank en over het succes van goedkope zonnepanelen in Afrika.

Lees de nieuwsbrief.

Taalles in de Andreas

De Andreasparochie verzorgt samen met Alcander en SCHUNCK* bibliotheek lessen Nederlandse taal voor vluchtelingen uit het azc en voor allochtone en laaggeletterde bewoners van de wijk. SCHUNCK* verzorgt al taalcursussen in Heerlerheide en Hoensbroek en maakt nu gebruik van de ervaring die de Andreas de afgelopen jaren heeft opgedaan met taallessen, om ook in Heerlerbaan acte de présence te geven. In de wijk, dicht bij de mensen. Vier vrijwilligers gaan na een cursus taalcoach bij SCHUNCK* enthousiast aan de slag om mensen met een taalachterstand te helpen op volwaardige wijze deel te kunnen nemen aan onze samenleving.

De lessen zijn op woensdag van 10.00 tot 11.30 uur in het parochiehuis aan de Palestinastraat 326.

Archief

Voor oudere berichten kijk in het archief.