Nieuws

← terug

Verdiepingsochtend liturgie

Op vrijdagochtend 19 juli kwamen 22 parochianen bij elkaar om met elkaar te praten over de vieringen in de Andreas. De liturgiegroep van de parochie had de ochtend georganiseerd om te peilen wat de mensen die regelmatig naar de vieringen komen, van de liturgie in de Andreas vinden. De liturgiegroep wilde ook graag weten welke kant we met de liturgie in de parochie op willen. Moeten er dingen veranderen, of moet juist zo veel mogelijk bij het oude blijven? Waartoe dient de liturgie? Waar het gaat het in de viering om? Wat vieren wij? De bedoeling was ook om tot concrete aanbevelingen te komen voor de toekomst. Sommigen begrepen de ochtend ook als een kans om tot verdieping van de liturgie en de beleving ervan te komen. Er werden vier groepen gevormd waarin 'vanuit het hart' en met veel respect voor elkaars mening door iedereen is gesproken over een viertal vragen die van tevoren aan de groepen waren uitgereikt. De liturgiegroep is blij met de antwoorden die in de diverse groepen boven tafel kwamen en gaat daarmee aan de slag. Over het vervolg wordt u ge&imlnformeerd in een komend parochieblad.

Het is moeilijk om recht te doen aan al de meningen en gedachten die aan bod zijn gekomen. Ik doe een poging om het samen te vatten. Als u zich daar niet in herkent, klim dan in de pen (zoals dat zo mooi heet) en schrijf een stukje voor het parochieblad over uw mening over en uw beleving van de vieringen. Wij verwelkomen elke bijdrage. Wie weet, krijgt, als u de spits afbijt, ons parochieblad een vaste rubriek over liturgie erbij.

De meeste mensen beleven de vieringen als doorleefd en authentiek. Ze worden meestal als inspirerend ervaren. De voorgangers worden gezien als mensen die staan voor wat ze zeggen en doen in de viering. Ze moeten wel voeling houden met de gemeenschap en zich rekenschap geven van waar de gemeenschap staat en wat zij verwacht. Dat wil niet zeggen dat er niet af en toe met nieuwe vormen in de liturgie mag worden geëxperimenteerd. Voorgangers krijgen de ruimte om daarin hun weg te zoeken, naar eigen inzicht. Natuurlijk binnen de grenzen van de katholieke traditie waarin wij staan.

Als de vaste groep voorgangers wordt uitgebreid met mensen uit de gemeenschap die regelmatig zelfstandig een woord- en communie- (of andersoortige) viering leiden, dan is dat een goede ontwikkeling die bij de parochie past. Er moet dan wel gelet worden op de kwaliteit van de voorgangers, maar tot dusver is daar geen kritiek op. Integendeel, er mag best meer gebruik gemaakt worden van de kwaliteiten en ervaringen van kerkgangers in de vieringen. Als in de toekomst meer mensen voorgaan, hoe voorkom je dan dat de eenheid en herkenbaarheid van de vieringen verloren gaat? Er moeten een aantal vaste elementen in de viering zijn die telkens terugkomen. Sommigen vinden het rituele karakter van de liturgie erg waardevol; voor hen hebben de traditionele rituelen van de liturgie veel betekenis (met name van de eucharistie, maar ook daarbuiten). Anderen zien de zin van de viering meer in de individuele beleving en zoeken in de wekelijkse liturgie naar antwoorden op vragen die ze zelf stellen. (Te) veel nadruk op de rituelen kan volgens sommigen zelfs afbreuk doen aan de authenticiteit en waarachtigheid van de viering. Op dit punt lopen de opvattingen onder onze parochianen behoorlijk uiteen. De meeste gespreksdeelnemers vinden dat er in de vieringen een goede balans is tussen de viering als plek om als persoon met God in relatie te treden en de viering als een gemeenschapsgebeuren waarin mensen met elkaar samen zijn en elkáár ontmoeten. Ook hier bespeurt men een zekere spanning, want het een kan soms wel eens haaks staan op het ander. Wat de eucharistie voor de een betekent, betekent zij niet voor een ander. En hoeveel stilte verdraagt een viering in de Andreas? Over zulke spirituele vragen is het laatste woord nog niet gezegd!

Mij duizelt het ondertussen. Het woord is aan u!

Rob Pauls

Uit de liturgiegroep

Als mensen zondags naar de viering komen, hebben ze elkaar vaak een hele week niet gezien. Logisch dat ze van elkaar willen weten hoe het gaat en nieuws uitwisselen. Zo'n parochie willen we immers ook zijn: waarin mensen om elkaar geven en samen optrekken. Maar er zijn ook mensen die de stilte voor het begin van de viering missen om zich op de viering voor te bereiden. Zij hebben een moment van inkeer nodig om tot God en elkaar te naderen. De liturgiegroep wil daarom een stiltemoment inbouwen in het begin van de viering zelf. Als de viering begint met het klinken van de bel en de voorgangers zijn ingetreden, steken de acolieten of lectoren in stilte de kaarsen aan. Een ogenblik van stilte waarin iedereen even tot zichzelf kan komen en met zichzelf alleen kan zijn voordat wij samen komen voor God. Wij hopen op uw instemming en medewerking.

De liturgiegroep

Expositie Jos Solberg 'Omweg naar Santiago'

25 augustus t/m 9 oktober 2019 in de Andreaskerk

De blik in de ogen van de pelgrim als hij, na ruim veertig dagen lopen op de Camino Francês, bij de kathedraal van Santiago de Compostela aankomt, heeft met 'onderweg zijn' en met 'afstand' te maken, en niet alleen de geometrische afstand, maar ook die andere: die met verte en afscheid, met onthechting en verwijdering te maken heeft.

'Omweg naar Santiago' is het thema van de acrylschilderijen van Jos Solberg die in de Andreaskerk getoond worden. Het werk is een reflectie van opgedane indrukken en gevoelens onderweg, en van het bewust 'afstand nemen' van alle zekerheden en van de waan van de dag. Het is een thema voor grensverleggers en wandelaars. Voor een wandelaar die ook nog schildert, zoals Jos, is de horizon een onuitputtelijke bron van inspiratie. Onderweg zijn naar de horizon leidt hem naar de mooiste vergezichten, of zet hem weer met beide benen op de grond.

De leegte in het eindeloze landschap is vergelijkbaar met een leeg doek dat hij op zijn schildersezel zet om aan een nieuw werk te beginnen, en de stilte die hij zoekt in de natuur is als een meditatief moment in het werkproces, waarin hij zijn hoofd probeert leeg te maken voor nieuwe indrukken, gevoelens en gedachten. Hij is zodoende ook steeds 'onderweg naar kunst'.

Openingstijden: dinsdag t/m vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur. Op de zondagen: 8 en 22 september en 6 oktober van 14.00 tot 16.00 uur. Voor groepen ook op afspraak (tel. 045 - 541 51 77).

Soep met inhoud

Elke derde donderdag van de maand biedt de Andreaskerk parochianen en wijkbewoners de gelegenheid om elkaar te ontmoeten onder het genot van een kop soep. De eerstvolgende keer is op donderdag 19 september, van 12.00 tot 14.00 uur.

Hier kunt u er even een uurtje tussen uit zijn en mensen uit de wijk bij een gezellig samenzijn wat beter leren kennen. Tijdens de soep wordt er over van alles gesproken wat mensen op dat moment interesseert - van wat er in de buurt gebeurt tot en met de grote wereldpolitiek. U bent van harte welkom een kijkje te komen nemen en mee te eten en mee te praten.

Voor de soep vragen wij een bijdrage van 50 cent. U kunt u telefonisch aanmelden bij de gastvrouwen (045 541 33 81). Maar u mag ook aanschuiven zonder u van te voren te hebben opgegeven.

Plaats van samenkomst: Sint Andreasparochie, Palestinastraat 326.

Ziekenzalving

Vrijdag 20 september om 15.30 uur is onze jaarlijkse ziekenzalving in de Andreasparochie. De eucharistische viering is bedoeld voor iedereen, oud en jong, ziek en gezond. Iedereen is welkom. We kunnen allemaal een bemoedigend woord, een steuntje in de rug, en een stukje solidariteit gebruiken; immers geen mens kan leven van alleen maar brood. We zijn het ook aan onszelf en anderen verplicht elkaar bij te staan in de mate van het mogelijke. Daarom komen we samen, ook dit jaar weer.

Het wordt een viering met muziek en zang, stille momenten en echt samenzijn. We delen brood en wijn en pastor Geert Bles zalft - naar eeuwenoud gebruik - degenen die met Gods kracht willen worden gesterkt en gezegend. U bent van harte uitgenodigd.

De pastoraatsgroep

Vrijwilligersmiddag

Ook dit jaar komt er natuurlijk weer een middag voor de vrijwilligers van de parochie. Dat gebeurt op zondag 22 september van 13.00 tot 17.00 uur. Het leek het pastoraal team een goed idee om de middag deze keer eens te houden op een andere locatie. Het sfeervolle Nivon-huis (villa Eikhold, Valkenburgerweg 72) is een mooie plek om een paar gezellige uurtjes door te brengen.

Het plan is om na de viering in de kerk en de wekelijkse koffie op te breken naar de Valkenburgerweg en daar samen te gaan koken en aansluitend aan tafel te gaan. Er is een grote keuken beschikbaar waar je elkaar niet in de weg loopt. Bij mooi weer kunnen we in de tuin zitten en wandelen. Een werkgroep is bezig een klein programma op te stellen en buigt zich over het menu. We laten ons verrassen. Leuk als u als vrijwilliger erbij bent.

Kerkproeverij

Ook dit jaar vindt landelijk weer de 'kerkproeverij' plaats, georganiseerd door de Raad van Kerken. Dit jaar op zaterdag 28 en zondag 29 september. Kerken die meedoen, nodigen mensen uit een viering bij te wonen om hun te laten zien wat er in een viering gebeurt en dat het er niet perse saai aan toe hoeft te gaan.

Net als verleden jaar doet de Andreasparochie mee aan de kerkproeverij. Een werkgroep is momenteel bezig met de voorbereiding van de viering op 29 september. Het is de bedoeling aan de viering een apart tintje te geven, ook als zij herkenbaar blijft als 'typisch Andreas'

Vredeswandeling - Walk of Peace

Vredeszondag 22 september 2019

Start: 11.00 uur, Bernardinuscollege Akerstraat 95 Heerlen

Thema van de Vredesweek 2019: 'Vrede verbindt over grenzen'

Eerder deze week (17-18 september) was het 75 jaar geleden dat Heerlen werd bevrijd van het regime van Nazi-Duitsland. Voor de mensen die dit indertijd bewust meemaakten is het nog steeds een gedenkwaardige dag. Maar het betekent ook het aanbreken van een periode van vrede voor iedereen in onze streken die voortduurt tot nu toe. Daar willen we bij onze jaarlijkse Vredeswandeling of Walk of Peace op Vredeszondag 22 september graag bij stil staan. De Walk of Peace zal in en nabij het centrum van Heerlen worden gelopen. De Vredeswandeling begint om 11.00 uur bij het Bernardinuscollege Akerstraat 95. Wij staan ook stil bij de monumenten voor de soldaten die in de Tweede Wereldoorlog zijn gedood door oorlogsgeweld en de Joden die naar de vernietigingskampen zijn gedeporteerd en daar om het leven zijn gebracht.

Martin van der Weerden, docent Geschiedenis aan het Bernardinuscollege, zal de wandeling begeleiden. Hij zal de geschiedenis van de bevrijding op enkele plekken in het Heerlense centrum laten herleven. De Walk of Peace zal ongeveer anderhalf uur duren (waarvan ruim de helft van de tijd wandelen) en eindigen in het centrum.

Aansluitend zal er gelegenheid zijn om na te praten en indrukken en ervaringen te delen. Er worden koffie en thee geserveerd. En wellicht krijgt deze Walk of Peace zo nog wel een vervolg?

Om het thema van de Vredesweek 'Vrede verbindt over grenzen' kracht bij te zetten, worden ook mensen uit onze buurgemeente Aken uitgenodigd.

Ans Houben van het Missionair Overleg Parkstad en Harrie Winteraeken van het Vredesplatform Heerlen verwoorden de uitnodiging tot deelname aan de Walk of Peace als volgt: "Laten ons realiseren als we vandaag door ons Heerlense centrum lopen hoe belangrijk de bevrijding van Heerlen en de gebeurtenissen vlak daarna waren als fundament van onze hedendaagse samenleving."

Soep met inhoud

Elke derde donderdag van de maand biedt de Andreaskerk parochianen en wijkbewoners de gelegenheid om elkaar te ontmoeten onder het genot van een kop soep. De eerstvolgende keer is op donderdag 19 september, van 12.00 tot 14.00 uur.

Hier kunt u er even een uurtje tussen uit zijn en mensen uit de wijk bij een gezellig samenzijn wat beter leren kennen. Tijdens de soep wordt er over van alles gesproken wat mensen op dat moment interesseert - van wat er in de buurt gebeurt tot en met de grote wereldpolitiek. U bent van harte welkom een kijkje te komen nemen en mee te eten en mee te praten.

Voor de soep vragen wij een bijdrage van 50 cent. U kunt u telefonisch aanmelden bij de gastvrouwen (045 541 33 81). Maar u mag ook aanschuiven zonder u van te voren te hebben opgegeven.

Plaats van samenkomst: Sint Andreasparochie, Palestinastraat 326.

Schoonmaakactie Heerlerbaan

Zaterdag 21 september vindt een grote schoonmaakactie plaats in onze wijk Heerlerbaan. Bewoners ruimen zwerfafval op. De actie begint om 13.00 uur in speeltuin 't Baanrakkertje, Tarwehof 49, en eindigt om 17.00 uur. Schoonmaakspullen worden in de speeltuin uitgereikt. Doet u mee? Geef u op bij Rob, Karin of Nan. Fijn als veel mensen van onze parochie meedoen

Franciscusviering: 3 oktober 2019, 19.00 uur

Aansluitend 20.00 uur Café Mondiaal, discussie duurzaamheid-nota, wethouder Claessens

Protestantse kerk aan het Tempsplein, Heerlen

Samenwerking Raad van Kerken Parkstad en HeerlenMondiaal

In 2018 werd op 4 oktober in Heerlen in de protestantse kerk aan het Tempsplein de eerste Franciscusviering gehouden, verzorgd door de Raad van Kerken Parkstad. Franciscus was niet alleen een groot dierenvriend, de hele schepping ging hem na aan het hart. Wat minder bekend is, is dat hij een onvermoeibare voorvechter was van vrede. Al tijdens en vooral na zijn dood werd dit gegeven namelijk stap voor stap uit zijn levensgeschiedenis gewist. Hij was bijvoorbeeld een voorstander van vreedzaam omgaan met moslims, maar dat paste niet in het straatje van de respectieve pausen en andere hoge geestelijken. Men weet dat Franciscus tijdens de vijfde kruistocht (1213-1221) een ontmoeting met sultan Malik al-Kamil heeft gehad in de belegerde Egyptische stad Damietta. Hij voerde daar gesprekken met de sultan en zijn adviseurs over geloof, God en vrede. Door die gesprekken gingen zij elkaar anders zien en respecteerden elkaar, ondanks hun verschillen in meningen en opvattingen.

Franciscus inspanningen voor vrede en zijn oproepen om de moslims als gelijken, als broeders te zien, mochten niet baten. Op het vlak van geloof hebben we allemaal onze meningen, opvattingen en vooroordelen wellicht. Door elkaar te ontmoeten en met elkaar te praten, kunnen obstakels uit de weg geruimd worden. Maar pas als er daadwerkelijk vrede is, in jezelf, om je heen, dan opent zich de blik naar buiten, naar elkaar, naar de schepping ook. Dan wordt duidelijk wat er nodig is om die schepping, mens, dier en aarde, niet ten onder te doen gaan. Het leven, de woorden en de daden van Franciscus zijn goed te verbinden met duurzaamheid. Zonder dat hij zich daar natuurlijk van bewust was, was zijn optreden gericht op het welbevinden van de hele schepping. Daarom is er dit jaar na de Franciscusviering een bijeenkomst van Café Mondiaal waar wethouder Charles Claessens van Heerlen toelichting zal geven op de duurzaamheidnota van de gemeente Heerlen.

U bent van harte uitgenodigd om de Franciscusviering bij te wonen en daarna onder het genot van koffie of thee naar de toelichting op het duurzaamheidsbeleid te luisteren en erover in discussie te gaan met de wethouder. Voor meer informatie over de Franciscusviering kunt u terecht bij: J.J.(Sjaak) den Hollander Illikhoven 14-A 6116 AL Illikhoven Tel. 046-4810205 Mob. 06-46530118 E-mail jjdenhollander@planet.nl

Armoededag 17 oktober

Ook dit jaar organiseren we weer de werelddag van verzet tegen armoede op 17 oktober. Deze keer gaan we naar buiten, naar het winkelcentrum van de Heerlerbaan. We koken soep en delen deze uit, waarmee we de gelegenheid gebruiken voor het maken van een praatje met de mensen om het bewustzijn over het onrecht van armoede dichtbij te vergroten.

We voelen ons dit jaar enorm gesteund door het provinciale initiatief van de Pijler (onderdeel van Burgerkracht Limburg), Kredietbank Limburg, Stichting Lezen & Schrijven en Dienstbaar aan Kwaliteit van Samenleven, die provinciaal de kartrekkers zijn; zij bieden ondersteuning aan de lokale initiatieven. Onder de noemer 'De smaak van Armoede, de smaak van samen delen' worden op meerdere plekken in Heerlen/Parkstad/ Limburg lokale kooksessies georganiseerd om zo mensen met elkaar in gesprek te brengen.

Voorafgaand aan de kookrondes wordt een videoboodschap van Wouter Hart rondom het dichter bij elkaar brengen van mens en systeemwereld verspreid. In heel Limburg is deze video het startmoment van de lokale acties. De spreker reikt vanuit zijn verhaal drie vragen aan die als gespreksstof dienen tijdens het koken en eten. Kom ook tussen 12.00 en 15.00 uur een kopje soep eten in het winkelcentrum Giesen-Bautsch.

In het weekend van 26 en 27 oktober verzorgen we een viering in de Andreaskerk m.m.v. Sopafkoor.

Voor verdere info zuid-limburg@atdvierdewereld.nl of Marion Braad: 06 - 39 68 12 82 of Jozé Kersten: 06 - 19 41 78 14.

Een oecumenische avond

Woensdag 6 november

*Op 24 december a.s. bestaat de Raad van Kerken Parkstad 45 jaar.

*Begin november is het tijd voor de tweede Willibrordlezing

*Voorzitter ds. Ko van de Lagemaat neemt na ruim 12,5 jaar afscheid.

Drie bijzondere momenten, ze staan centraal op woensdagavond 6 november a.s. Bent u erbij?

U bent van harte welkom in de Andreaskerk (Palestinastraat, Heerlerbaan), vanaf 19.30 uur.

We beginnen met een avondgebed om 45 jaar RvK Parkstad te markeren.

Daarna wordt de tweede Willibrordlezing gehouden door ds. Christien Crouwel. Zij is sinds 2019 de algemeen secretaris van de landelijke Raad van Kerken. Wij zijn blij dat ze op deze bijzondere avond onze gast is.

Tenslotte wordt afscheid genomen van voorzitter Ko tijdens een gezellige nazit.

Schrijft u deze datum alvast in de agenda? In oktober volgt nadere informatie.

U bent van harte welkom!

Marcel Mollink

Sinds 1 juli mag ik 6 uur per week bij jullie werken. Karin van Doormaal en Rob Pauls vroegen om me via het parochieblad kort aan jullie voor te stellen. Iets kort vertellen is niet zo makkelijk voor me, maar ik ga het proberen.

Op 17 maart 1958 ben ik geboren in een Twents boerendorpje genaamd Fleringen (ut sjunste op de welt!). Van mijn moeder kreeg ik de naam Marcel. Na mij kwamen er nog twee zussen en gelukkig een broer. Ik hield niet zo van het boerenleven. Had eigenlijk een hekel aan melken, hooien en de stal schoonspuiten. Later ben ik het boerenleven heel erg gaan waarderen. Ben zelfs heel blij dat ik een boerenzoon ben.

In 1977 ben ik naar Heerlen verhuisd om aan de HTP theologie te gaan studeren. Op de Pabo hoorde ik van de theologielerares een heel ander en o zo bevrijdend verhaal over Jezus. Heel anders dan wat ik thuis en in de kerk hoorde. Ik voelde: hier MOET ik meer van weten. Tijdens deze studie ging er een wereld voor me open. Ook snapte ik veel niet. Veel bijbelverhalen en christelijke dogma's stonden heel ver van me af. Maar:ik ben iedere dag nog dankbaar dat ik deze studie mocht doen.

Sinds 1996 (ongeveer) werk ik in de parochie Voerendaal bij pastoor Harrie Brouwers als jongerenpastor. Er is een heel mooi vormselproject ontstaan. Uitdaging vind ik om iets van de christelijke traditie te laten aansluiten bij jongeren. Ik vind dat wij daar aardig in geslaagd zijn. Ook hebben we een maatschappelijke stage ontwikkeld rond de Werken van Barmhartigheid. We gingen met de jongeren naar bijvoorbeeld de Voedselbank, de jeugdgevangenis in Cadier en Keer en naar een Iraans echtpaar dat gevlucht is naar Nederland. De beleving van de jongere stond centraal. Wat ik hier heb geleerd neem ik graag mee naar de Andreas. Ook heb ik me beziggehouden met volwassenenkatechese. Voor mij betekent dat: op zoek naar mensen, plekken die de parochianen kunnen raken in hun hart. Organiseren van lezingen waardoor de ziel van de mens wordt gevoed. De christelijke traditie heeft genoeg in huis om de mens van nu te bezielen (maar ook buiten is veel te vinden). Daar ben ik vast van overtuigd. Al met al ben ik heel gelukkig dat ik in deze levendige,eigentijdse parochie mag werken.

Verder heb ik 25 jaar gewerkt met mensen met een verstandelijke beperking. Zo'n 20 jaar bij de stichting Radar en de laatste vijf jaar als vrijwilliger op de Corisberg (de biologische, antroposofische boerderij). De plek waar o.a. Guus, onze nieuwe misdienaar, woont. Ik heb veel aan deze mensen te danken. Ik kwam er zo mijn eigen handicaps tegen!! En heb zo genoten van hun manier van Zijn.

Wat mij verder vormde: tien jaar vrijwilligerswerk voor daklozen (de Koempel); drie jaar wonen in een klooster bij de paters van de Heilige Harten in Valkenburg; jaren meedraaien in de MOV-groep van de Annaparochie; plus nog twee opleidingen: drie jaar aan de School voor Creatief Leven in Amersfoort met o.a. Hein Stufkens en Dolf Coppes, en twee jaar de opleiding tot praktisch filosoof in Heerlen bij Joep de Jong en Will Heutz. Hier leerde ik de weg naar binnen En naar buiten! Graag kom ik naar de Andreas. Een plek, een kerk waar ik me echt thuisvoel. Waar ik word geinspireerd. Waar ik aan het denken word gezet. Gevoeliger wordt voor het onrecht in de wereld. Waar ik geniet van de open, eerlijke, oprechte gesprekken over o.a. de toekomst van de kerk. En de leuke, fijne mensen die ik daar ontmoet. Voor mij is Alles een manifestatie van een Geheim, wat wij God noemen. Ik ben ervan overtuigd dat dit Geheim in ieders hart 'spreekt'. En dat, als we deze Stem volgen, de wereld steeds menselijker en rechtvaardiger zal worden. Laten we elkaar helpen dichter bij ons hart te komen. En zo stapje voor stapje, met vallen en opstaan, werken aan meer humaniteit en gerechtigheid op onze planeet.

Marcel Mollink

Theeceremonie

Na de viering van zondag 1 september was er een theeceremonie in de kerk. Abakoula Argalaless, geboren in Niger in West-Centraal-Afrika, nu woonachtig in Maastricht, hield een theeceremonie en vertelde ondertussen over zijn land in de Sahara-woestijn, over het Toeareg-nomadenvolk, hun omgang met kamelen, en over het project Aman-Iman, wat letterlijk betekent: water is leven. De stichting Aman-Iman wil de levenssituatie van de mensen in Inadougoum en de omliggende dorpen in Niger verbeteren, door de realisatie van toegang tot schoon drinkwater, educatie, sanitaire voorzieningen, landbouw, moestuinen, zelfredzaamheid en duurzame ontwikkeling.

Meer informatie over dit project vindt u op www.aman-iman.nl.

Amazonegebied (vervolg)

De Amazonewerkgroep heeft half mei een Open Brief gestuurd naar de Minister van Ontwikkelingssamenwerking, de Tweede Kamer en een aantal grote Nederlandse bedrijven over hun activiteiten in het Amazonegebied. Omdat tot op heden de respons karig is, is in de vergadering van 21 juni besloten tot de volgende stappen: (a) het opvoeren van de druk door publiciteit te zoeken via dagbladen en (b) het persoonlijk benaderen van enkele bekende Kamerleden.

Ook richten wij een verzoek aan de Nederlandse bisschoppen om hun stem te laten horen, vanwege de Bijzondere Bisschoppensynode in Rome die op initiatief van paus Franciscus in Rome plaatsvindt van 6 tot 27 oktober 2019. Deze bijzondere synode heeft als thema: 'Amazonia: nieuwe paden voor de kerk en voor een integrale ecologie', en is in lijn met de encycliek Laudato Si' van 2015, waarin de paus oproept tot actie tegen klimaatverandering en de rampzalige gevolgen ervan, en waarin hij het hele Amazonegebied een probleemregio noemt.

Geert Bles

Lees de open brief geschreven naar minister Kaag van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking en betrokken bedrijven. Bij deze brieven is als bijlage een oproep van het Braziliaanse Plattelandspastoraat toegevoegd.

Van de geadresseerden hebben we nog geen reacties ontvangen, wel van mensen die we een kopie hebben verstuurd. Lees de reacties.

Gesprekken over Kerk en geloof

Veel mensen hebben vragen over de rol en betekenis van de Kerk in de huidige samenleving, en over het geloof dat voor velen niet meer hetzelfde is als het geloof waarmee ze zijn opgegroeid. In maart zijn we daarom in de parochie gestart met twee gespreksgroepen rondom Kerk en geloof. Ongeveer twintig mensen kwamen naar de parochie om te overleggen over hoe we vorm willen gaan geven aan de gesprekken. Afgesproken is dat we om de zes weken in de huiskamer van de parochie samenkomen om na te denken over een thema dat in de groep leeft. Zonder denk- of spreekverboden: met respect voor ieders mening en voor ieders bijdrage mag iedereen vrijuit vertellen wat hij of zij van iets vindt. Op die manier kan iets groeien waarmee wij allen, ieder op zijn of haar manier, ons voordeel kunnen doen.

Heeft u belangstelling? Iedereen mag aansluiten; ook mensen van buiten de parochie zijn van harte welkom. Aanmelden mag, maar hoeft niet; u kunt gewoon langskomen en aanbellen. Er is een middag- en een avondgroep.

Wellicht tot ziens!

Rob Pauls

Taiama-Andreas: Dag van het Afrikaanse Kind

Op zondag 16 juni 2019 vierden we in de parochie 'the Day of the African Child'.

Wij vonden het heel plezierig dat Angelique Zonneveld uit Den Haag aanwezig was: zij was voor ons in de jaren dat we met een project deelnamen aan de landelijke Vastenaktie, een belangrijk aanspreekpunt als het ging om de manier waarop we ons project op een goede manier konden realiseren. Ze was onder de indruk van de viering, de gemeenschap en het kerkgebouw.

Het werd een mooie eucharistieviering verzorgd door Geert en Nan; vooral goed was de inkadering in de liturgie van het weekend. Er was ook mooie zang van Sound of Peace and Freedom, met extra begeleiding op de djembé door Kelly Fofana en mooie eerste lezing en voorbeden. Na de dienst was er een powerpointpresentatie waarmee MarieJosé de kern raakte van de stand van zaken in het project in Kabala waarmee we nu bezig zijn. Zowel de mooie dingen waar we mee in aanraking komen als de teleurstellingen.

Daarna was er op het kerkplein een bijeenkomst met een kleurrijke couleur locale. Er werden kleine Afrikaanse gerechten geserveerd, gemaakt door Aminata en een andere kokkin. Er was Afrikaanse muziek van Kelly met zijn vriend uit Maastricht en spontaan spel van de kinderen met materialen waar kinderen ook nu nog in Sierra Leone mee spelen.

Filip en een kleinzoon van Marian verkochten kleinoden uit Sierra Leone en hier in Nederland zelfgemaakte jam en tasjes. De totale opbrengst daarvan was 285 euro, waarvoor veel dank.

Daarnaast konden de mensen op een tochtje door de kerktuin kennismaken met alledaagse werkzaamheden en gebruiksmaterialen in Sierra Leone. Er was een duidelijke uitleg bij. Op die manier kreeg je daar een goede indruk van. Ook het goede weer droeg bij aan de sfeer.

Op 16 juni kreeg een aantal meisjes uit Semamaya die door de week in Kabala naar de middelbare school gaan, uniformen, schoenen en een rugzak, basisvoorwaarden om de school te kunnen volgen: een belangrijke stap om daarmee iets van het leven te kunnen maken.

Gard Verstegen

Amazonegebied

Een aantal grote Nederlandse bedrijven is werkzaam om het Amazonegebied te ontsluiten: wegen aanleggen, spoorlijnen, havens, de rivier bevaarbaar maken voor grote schepen, etc. Dit alles gebeurt met steun van de Nederlandse overheid. Natuurlijk, zeggen zij, dat ze dat doen in goed overleg met de Braziliaanse overheid en lokale ondernemingen, en met respect voor de inheemse volken, en dat ze erop toezien dat dit 'duurzaam' gebeurt.

Maar bij dit laatste plaatsen wij juist heel grote vraagtekens, en wij worden daarin bevestigd door journalisten en buitenlandse organisaties. Het is daarom dat een kleine werkgroep een aantal keren bij elkaar is gekomen om een Open Brief op te stellen, gericht aan de Minister van Ontwikkelingssamenwerking, aan de Tweede Kamer en aan de betreffende bedrijven. Wij vragen hen daarin om een antwoord op onze kritische vragen. Deze brief is half mei verzonden. Wij wachten op hun antwoord en houden u op de hoogte.

Geert Bles

Leven van wat komt

Een nieuw thema op de wand met ingang van de advent, het is een traditie geworden in de Andreasparochie. Een tekst op de wand die je in eerste instantie de wenkbrauwen laat fronsen; wat moet ik met een door de liturgiegroep gekozen tekst als Leven van wat Komt?

Het is de titel van een boek van Erik Borgman, theoloog en lekendominicaan. Borgman vraagt zich in zijn boek af wat er met ons persoonlijk maar ook met de mensheid zou gebeuren als we ons opnieuw zouden laten aansteken door de vreugde en de hoop, het verdriet en de angst door de vele crises, ook binnen het instituut kerk? Als hoop, verdriet, angst en vreugde de ingrediënten zijn om te ervaren dat we gedragen worden door Diegene die ons leert te geloven dat wij uiteindelijk elkaars hoeders en elkaars begunstigers zijn?

Borgman daagt ons uit om samen te zoeken naar tekenen van Gods aanwezigheid, het Armeense gezin misschien in de Bethelkerk in Den Haag; het doet een appel op ons, het is een kans voor het gezin, het kinderpardon, de oecumene, door te ervaren dat God al aanwezig is voordat je komt. "Het gaat er niet om wat wij voor elkaar krijgen, maar om wat er komt en ons verandert en vernieuwt." Hoop, verdriet, angst en vreugde, ze laten ons ontdekken dat een crisis een keerpunt is en dat er altijd weer ruimte is om te werken, ook letterlijk, aan "ongedachte toekomst".

God komt naar ons toe. We kunnen leven van wat komt en vertrouwen op een goede toekomst als wij Hem tegemoet leren zien. 'Dat onze ogen opengaan!'

Lees ook de overweging van de tweede zondag van de advent.

Taalles in de Andreas

De Andreasparochie verzorgt samen met Alcander en SCHUNCK* bibliotheek lessen Nederlandse taal voor vluchtelingen uit het azc en voor allochtone en laaggeletterde bewoners van de wijk. SCHUNCK* verzorgt al taalcursussen in Heerlerheide en Hoensbroek en maakt nu gebruik van de ervaring die de Andreas de afgelopen jaren heeft opgedaan met taallessen, om ook in Heerlerbaan acte de présence te geven. In de wijk, dicht bij de mensen. Vier vrijwilligers gaan na een cursus taalcoach bij SCHUNCK* enthousiast aan de slag om mensen met een taalachterstand te helpen op volwaardige wijze deel te kunnen nemen aan onze samenleving.

De lessen zijn op woensdag van 10.00 tot 11.30 uur in het parochiehuis aan de Palestinastraat 326.

Archief

Voor oudere berichten kijk in het archief.