Financiën

← terug

Kerkbijdrage

Iedereen is vrij om zelf de hoogte van zijn of haar kerkbijdrage te bepalen. De richtlijn van het bisdom Roermond geeft voor 2020 een bedrag aan van minimaal € 110,00 per jaar. Uiteraard is een hoger bedrag meer dan welkom. Willen wij alle plannen kunnen realiseren is meer kerkbijdrage zelfs hard nodig.

U kunt uw kerkbijdrage aftrekken van de belasting. Onze parochie is als onderdeel van de rooms-katholieke kerk een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Het RSIN nummer is 824125344. Als u een periodieke gift geeft, voor de duur van 5 jaar, dan kunt u dit bedrag volledig aftrekken van de belasting. U hoeft dan geen rekening te houden met de drempel van 1 procent van het verzamelinkomen.

Tarieven voor vieringen 2021

In het algemeen worden in onze parochie de adviestarieven van het bisdom gevolgd. Voor 2021 zijn dat de volgende bedragen:

Intentie:
viering op zaterdag en zondag in de kerk€ 27,50
viering op zaterdag in de huiskamer€ 12,50
Gestichte jaardienst:
5 jaar€ 137,50
10 jaar€ 275,00
20 jaar€ 550,00
Huwelijksviering€ 440,00
Uitvaartviering/herdenkingsdienst/afscheidsviering:€ 440,00
Begeleiding naar crematorium/andere begraafplaats na voorafgaande kerkdienst:€ 60,00
Viering in crematorium zonder voorafgaande kerkdienst:€ 440,00
Jubileumviering (als extra viering)€ 275,00

Heeft men in de vier jaren voorafgaand aan de dag van de desbetreffende kerkdienst c.q. viering in het crematorium de minimumkerkbijdrage betaald, dan wordt dit bedrag niet in rekening gebracht. Was de bijdrage minder, dan wordt de totale bijdrage in mindering gebracht op het te betalen bedrag.

Hoe staan we ervoor?

Exploitatieoverzicht 2017 - 2019

2017 2018 2019

Kerkbijdragen 25.731 24.344 23.823
Collecten 9.462 9.814 10.406
Stipendia, huwelijken, uitvaarten 2.672 3.510 2.761
Opbrengsten gebouw 6.429 7.101 5.585
Overige inkomsten 6.678 4.565 7.089
Opbrengst veiling kerkbalans 1.892
Totale inkomsten 52.864 49.334 49.664

Personeelslasten 18.395 15.886 21.221
Energielasten 4.546 4.151 4.616
Reservering groot onderhoud 7.892 7.800 5.700
Overige lasten kerkgebouw 3.536 5.307 4.304
Kosten eredienst 1.299 1.746 2.285
Parochieblad 2.075 2.426 2.799
Afdracht bisdom, dekenaat 7.229 6.326 7.200
Overige lasten 7.865 5.668 5.720
Totale lasten 52.837 49.310 53.845

Resultaat 27 24 -4.181

Toelichting

Alle bedragen zijn in euro's.

Het negatieve saldo wordt geheel gedekt door een garantiesubsidie; andere jaren was deze subsidie reeds in de jaarcijfers verwerkt.

Voor groot onderhoud is per 1 januari € 51.082 gereserveerd.

‘Overige inkomsten’ zijn o.a. giften, bijdragen voor pastoraal werk en kaarsengeld.

De kosten voor het parochieblad zijn gestegen doordat we een andere drukker hebben moeten zoeken en omdat de nummers over het algemeen meer pagina's tellen dan voorheen.

'Overige lasten' bestaan uit o.a. kosten voor diaconie, huishouding en administratie.

De collecten voor derden hebben in 2019 in totaal € 3.041 opgebracht. Er is gecollecteerd voor o.a. Vastenactie, Ned. Missionarissen, Zonnebloem en MIVA.

De Wereldwinkel heeft in 2019 in totaal voor € 2.582 aan producten verkocht.

Beloningsbeleid

De leden van het kerkbestuur ontvangen voor de uitoefening van hun functie geen beloning. Wel hebben zij recht op een vergoeding van redelijkerwijs door hun functie gemaakte onkosten. De beloning van pastorale beroepskrachten en overige medewerkers van parochies is geregeld in de diocesane regelingen.